Deniz Adalı – 21. Yüzyıl ve Kapitalist Emperyalizm (2007)

  • 21. YÜZYIL VE KAPİTALİST-EMPERYALİZM, Deniz Adalı, Kaldıraç Yayınevi, siyaset, 688 sayfa

21-yuzyil-ve-kapitalist-emperyalizm

Deniz Adalı’nın ’21. Yüzyıl ve Kapitalist-Emperyalizm’ isimli bu kitabı, kapitalizmin 21. yüzyıldaki serüvenine geniş bir çerçeveden odaklanıyor. Kitabın birinci bölümü, kapitalist dünya ekonomisinin karakteri, emperyalist ideoloji, medya ve reklamın bu ideolojideki etkinliği, dünyanın toprak ve pazar olarak paylaşımı, sermayenin uluslararasılaşması, teknolojinin örgütlenmesi ve küreselleşme ulus-devlet ilişkisi gibi pek çok ayrıntıyı inceliyor. Çalışmanın ‘Kapitalist Emperyalizm ve İşçi Sınıfı’ başlıklı ikinci bölümü ise, modern kapitalizmde işçi sınıfının konumu, mücadelesi, tarihsel ve toplumsal misyonu, son olarak da ideolojik mücadelenin önemi üzerinde duruyor.

Deniz Adalı – Türkiye’de Kapitalizmin Gelişmesi, Sınıflar ve Sınıf Mücadelesi (2011)

  • TÜRKİYE’DE KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ, SINIFLAR VE SINIF MÜCADELESİ, Deniz Adalı, Kaldıraç Yayınları, siyaset, 246 sayfa

Deniz Adalı ‘Türkiye’de Kapitalizmin Gelişmesi, Sınıflar ve Sınıf Mücadelesi’nde, kapitalist gelişimi hem ekonomik hem de siyasal yönleriyle analiz ediyor. Adalı buradan hareketle, Türkiye’deki kapitalist gelişimi dört döneme ayırıyor. Adalı’nın yaptığı ayrım şöyle özetlenebilir: 1919-1945 arası, burjuva devrimi ve düzenin oturtulması; 1946-1972 arası, sanayi burjuvazisinin yükselişi ve toplumun egemen gücü haline gelmesi; 1973-1980 arası, toplumsal mücadelenin yükselişi ve karşı-devrim ve nihayet 1980 ve sonrası, sistemin yeniden düzenlenmesi. Yazar bu ayrımın ardından, söz konusu dört dönemin kendine has özelliklerini analiz ediyor.