John Rawls – Siyasal Liberalizm (2019)

John Rawls, 21. yüzyılın en önemli siyaset felsefecilerinden ve liberal görüşün önde gelen savunucularından.

Düşünürün, bizde ilk baskısı 2007’de yapılan ve şimdi yeni bir baskıyla raflardaki yerini alan bu kitabı, kendisinin ‘Bir Adalet Kuramı’ adlı eserinde sunduğu, hakkaniyet olarak adalet fikrini gözden geçiriyor ve bu fikrin felsefi yorumunu değiştiriyor.

Rawls, istikrarlı, temel ahlaki inançları açısından görece homojen, iyi yaşamın ne olduğu konusunda geniş tabanlı bir uzlaşmaya varmış “iyi düzenlenmiş bir toplumu” varsayıyor.

Ancak modern demokratik toplumlarda uyuşmaz ve uzlaşmaz dinsel, felsefi ve ahlaki doktrinlerin bulunduğunu belirten Rawls, demokrasinin bu aşamada nasıl yaşatılabileceğine odaklanıyor.

Rawls’a göre, bu ideal, herhangi bir siyasal ideal ve ahlâkî tutumun üzerindedir ve özünde de benimsemiş oldukları makul doktrinlerle birbirlerinden farklılaşmış eşit ve özgür yurttaşlar arasında sosyal düzeni, adaleti ve dayanışmayı sağlayacak niteliktedir.

Yazara göre bunun gerçekleşmesi için de, toplumun temel yapıları siyasî bir adalet kavramıyla düzenlenmelidir, bu siyasî kavram makul kapsamlı doktrinler arasında örtüşen bir görüş birliğine sahip olmalıdır ve anayasal esaslar ve temel adalet sorunları mevzubahis olduğunda kamusal tartışmalar bu siyasî adalet kavramına uygun olarak yapılmalıdır.

Rawls’un çalışması, kendisinin 1971’de yayımlanan ve büyük tartışma yaratan ‘Bir Adalet Kuramı’ adlı eserinin devamı olarak okunmalı.

Kitabın sonunda ise, yazarın ölümüyle yarım kalan “Kamusal Aklın Yeniden Ele Alınması” adlı makale de yer alıyor.

 • Künye: John Rawls – Siyasal Liberalizm, çeviren: Mehmet Fevzi Bilgin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, siyaset felsefesi, 534 sayfa, 2019

Kolektif – Siyaset (2014)

İdeolojiden devletin örgütlenmesine, siyasal şiddetten demokrasiye, medya ve siyasetten temsiliyete, siyaset bilimi alanına giren temel ve klasik kavramlar için nitelikli bir kaynak kitap.

Yüksel Taşkın’ın editörlüğünü üstlendiği, farklı yazarların katkıda bulunduğu kitapta,

 • Modern siyasal hayatta kurumların doğuşu ve küreselleşmesi,
 • İdeoloji,
 • Dünya görüşü ve ideoloji,
 • Devletin örgütlenmesi,
 • Demokrasi,
 • Siyasetin toplumsal aktörleri,
 • Anayasa, yasama, yürütme ve yargı,
 • Siyasi partiler ve parti sistemleri,
 • Temsiliyet ve seçimler,
 • Medya ve siyaset,
 • Siyaset, iktisat ve iktisat ideolojisi gibi konular irdeleniyor.

Söz konusu kavram, kurum ve süreçlerin devlet veya iktidar merkezli değil, sivil toplum odaklı belirlenmelerine özen göstermesi, çalışmanın bir diğer artısı.

Kitaba, yazılarıyla katkıda bulunan isimler ise şöyle: Tanıl Bora, Ahmet Murat Aytaç, Alev Özkazanç, Evren Balta, Menderes Çınar, Murat Yüksel, Mete Kaan Kaynar, Sezgi Durgun, Ahmet Demirel, Çağdaş Üngör ve Ahmet İnsel

 • Künye: Kolektif – Siyaset, editör: Yüksel Taşkın, İletişim Yayınları

Kolektif – Çağdaş Toplum Kuramından Portreler (2017)

Son yıllarda kavramsal ve kurumsal dönüşümlere dair giderek artan bir farkındalık ortaya çıktı.

Elimizdeki kitap da, son yirmi-otuz yılda toplumsal ve siyasal tartışmalara hâkim olan 35 düşünüre dair eleştirel tartışmalar içeriyor.

Bu figürlerin sosyolog, tarihçi, felsefeci, psikanalist ve siyaset kuramcılarına uzanan geniş bir alana yayılması ise, kitabın kapsamlı kılan başlıca husus.

Kitapta, Jürgen Habermas’tan Jacques Derrida’ya, Julia Kristeva’dan Fredric Jameson’a, Richard Rorty’den Luce Irigaray’a, Michel Foucault’dan Erving Goffman’a ve Edward Said’ten Zygmunt Bauman’a kadar birçok önemli ismin katkıları güncel tartışmalar da gözetilerek eleştirel bir perspektifle ele alınıyor.

Kitap, öznellik, psikanaliz, feminizm, modernite, postmodernite, küreselcilik, Marksizm, post-Marksizm, postkolonyalizm ve Queer kuramı gibi, toplum bilim alanını etkilemiş önemli kavram ve konuları da detaylı bir bakışla açıklıyor.

Çalışma, toplum bilimine yeni ilgi duymaya başlayan okurlar kadar, bu alandaki güncel tartışmaları takip etmek isteyenlere de fazlasıyla hitap edecek nitelikte.

Kitapta düşünceleri ele alınan isimler şunlar: Martin Heidegger, Georges Bataille, Maurice Merleau-Ponty, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Erving Goffman, Peter Berger, Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Roland Barthes, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Paul Virilio, Henri Lefebvre, Paul Ricoeur, Niklas Luhmann, Charles Taylor, Richard Rorty, Nancy Chodorow, Anthony Giddens, Ulrich Beck, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Donna J. Haraway, Fredric Jameson, Stuart Hall, Juliet Mitchell ve Edward Said.

Kitabın yazarları ise şöyle: Richard Polt, Michel Richardson, Nick Crossley, Douglas Kellner, Andrew Bowie, Graeme Gilloch, Patrick Baert, Ann Branaman, Bryan S. Turner, Stephen Katz, Victor Jeleniewski Seidler, Christina Howells, Kelly Oliver, Caroline Bainbridge, Mike Gane, Paul Patton, John Armitage, Rob Shields, Kathleen Blamey, Jakob Arnoldi, Francis Dupuis-Déri, Marcos Anvelovici, Geoffrey Gershenson, Michelle Williams, Anthony Elliott, Nick Stevenson, Bridget Fowler, Barry Smart, Joseph Schneider, Patricia Ticineto Clough, Sean Homer, Chris Rojek ve Sarah Wright.

 • Künye: Kolektif – Çağdaş Toplum Kuramından Portreler, derleyen: Anthony Elliott ve Bryan S. Turner, çeviren: Barış Özkul, İletişim Yayınları, sosyoloji, 566 sayfa

Judith Butler ve Athena Athanasiou – Mülksüzleşme (2017)

Feminist kuramcı Judith Butler, felsefi çalışmalarıyla ve özellikle de etik ve siyaset, feminizm, toplumsal cinsiyet, bedensellik, kuir aktivizm, normatif şiddet gibi alanlardaki önemli katkılarıyla bilinen, günümüzün önde gelen entelektüellerinden.

Feminist kuram ve radikal toplumsal düşünceye odaklanan Athena Athanasiou ise Luce Irigaray, Martin Heidegger ve Michel Foucault’nun yapıtlarına getirdiği özgün perspektiflerle bilinen bir isim.

İşte elimizdeki bu kitap, iki ismin 2009’da başlayıp toplantılarla, söyleşilerle ve mektuplarla süren uzun soluklu diyaloglarının neticesi.

Yunanistan’da SYRIZA’nın neoliberal politikalara karşı güçlü bir muhalefet ortaya koyduğu, aynı zamanda Mısır Devrimi’nin en yoğun günlerini yaşadığı bir döneme rastlayan bu diyaloga, söz konusu gelişmelerin rengini verdiğini de bilhassa belirtelim.

Çeşitli hareketlere, gösterilere ve eylemlere değinen yazarlar, kendi uzmanlık alanlarının yanı sıra Heidegger’in teknoloji eleştirisinden, Foucault’nun biyopolitika yaklaşımından, Irigaray’ın çalışmalarından ve hatta Yunan mitlerinden yola çıkarak,

 • Performatif siyasetin ne anlama geldiğini,
 • Yeni direniş imkânlarının neler olduğunu,
 • Siyasal hareketliliğin yeni biçimlerini,
 • Devlet ırkçılığını,
 • Ve kamusal yası, ayrıntılı bir şekilde tartışıyor.

Künye: Judith Butler ve Athena Athanasiou – Mülksüzleşme, çeviren: Başak Ertür, Metis Yayınları, felsefe, 200 sayfa

Kolektif – Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları (2013)

 • KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İNSAN HAKLARI, kolektif, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, hukuk, 196 sayfa

 KENTSEL

Elimizdeki çalışma, Türkiye’de de son dönemlerde revaçta olan kentsel dönüşüm olgusunu, yarattığı insan hakları ihlalleriyle irdeliyor. Kitapta ilkin, kentte insan hakları kavramının çerçevesi çiziliyor ve bu bağlamda, eşitlik ve ayrımcılığa uğramama, barınma, sağlık, eğitim, çalışma, güvenlik, katılım ve demokratik temsil, uyumlu gelişme, çevre, alt yapı ve kamusal hizmetler, ulaşım, kültür ve dinlence gibi kimi kent hakları saptanıyor. Kent haklarının geliştirilmesinde yerel yönetimlerin rolü, cinsiyete dayalı kentsel hak ihlalleri ve güncel bir kentsel muhalefetin imkânları, kitapta yer alan diğer ilgi çekici konular.

Kâzım Özdoğan ve Derviş Aydın Koç (der.) – Sol İlahiyat (2013)

 • SOL İLAHİYAT, derleyen: Kâzım Özdoğan ve Derviş Aydın Koç, Birikim Yayınları, siyaset, 392 sayfa

 SOL

Birçok yazarın katkıda bulunduğu ‘Sol İlahiyat’, kapitalizmi sorgulamayan, sağa teslim olmuş dini, sol/sosyalist bir bakış açısıyla yorumluyor. Çalışma, din meselesini sorgulayıcı bir şekilde tartışmaya açıyor, öte yandan, solun dine ve ilahiyata ilişkin kavramlarını da yeniden ele alıyor ve güncelliyor. “Sol ilahiyat” kavramına yöneltilen eleştirilerin yanıtlanmasıyla başlayan kitap, din ve sosyalizm ilişkisini; siyasal İslam’ın Kürt ve Alevilere yaklaşımını; radikal solculuk ile dindarlık arasında süregelen çatışmaları; egemen sınıfların hâkimiyet aracı olarak dini kullanma mekanizmalarını tartışmaya açıyor.

John Holloway, Fernando Matamoros ve Sergio Tischler – Olumsuzluk ve Devrim (2013)

 • OLUMSUZLUK VE DEVRİM, John Holloway, Fernando Matamoros ve Sergio Tischler, çeviren: Kutlu Tunca, Otonom Yayıncılık, siyaset, 261 sayfa

OLUMSUZLUK

‘Olumsuzluk ve Devrim’, ünlü düşünür Theodor W. Adorno hakkında yazılan bir kitap olmaktan ziyade, Adorno’yu yeniden okumayı ve özellikle onun negatif diyalektik fikrini geliştirmeyi anti-kapitalist düşüncenin gelişimi için önemseyen üç yazarın çabasının neticesinde ortaya çıktı. Birçok ismin katkıda bulunduğu, Adorno düşüncesi özelinde Eleştirel Kuram’ı yeni bir bakışla irdelemesiyle de önemli olan kitapta, Adorno ve politik eylemcilik, Adorno’nun praksizm eleştirisi, negatif diyalektik kavramının gelişimindeki katkıları, Adorno’da cinsellik politikası ve Adorno düşüncesinde sanatlar gibi ilgi çekici konular tartışılıyor.

Ercan Karakaş – Gerçek Dünya, Sanal Politika (2013)

 • GERÇEK DÜNYA, SANAL POLİTİKA, Ercan Karakaş, Destek Yayınları, siyaset, 183 sayfa

GERCEK

Ercan Karakaş ‘Gerçek Dünya, Sanal Politika’da, solun, sosyal demokrasinin ve genel olarak siyasetin boğuştuğu sorunları irdeliyor. Türkiye’nin siyasal sisteminin gerçek ve gelişmiş bir sola sahip olabilseydi bugün ne gibi şartların yaşanıyor olabileceği, Karakaş’ın makalelerinin çerçevesini oluşturuyor. Demokratik siyaset, sosyal demokrat partilerde kültürel çoğulculuk ve parti içi demokrasinin önemi, CHP’de değişim, AKP’nin demokrasi sınavı, demokratik bir anayasanın ölçütleri, başkanlık sisteminin handikapları, yargı bağımsızlığı, kadın-erkek eşitliği, eğitim, çevre ve siyaset, kitapta ele alınan kimi konular.

Gérard Duprat – Düşünce Özgürlüğü ve Hoşgörü (2013)

 • DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE HOŞGÖRÜ, Gérard Duprat, çeviren: İsmail Yerguz ve Burcu Çiçek Eken, Dost Kitabevi, siyaset, 190 sayfa

DUSUNCE

Siyaset bilimci ve felsefeci Gérard Duprat, özgün çalışması ‘Düşünce Özgürlüğü ve Hoşgörü’de, Avrupa Birliği’nin ifade özgürlüğü söylemini, hoşgörüsüzlük bağlamında inceliyor. Günümüz Avrupa’sını var eden şartların neler olduğunu irdeleyen Duprat, ulus ötesi bir birleşmeyi, aynı zamanda kapitalizm karşıtlığını da kapsayan geniş bir özgürlük projesi olarak tasarlıyor. Batı fikriyatında var olagelen düşünce özgürlüğü ve hoşgörü arasından hangisinin tercih edileceği konusundaki tartışmaya kendi cephesinden katılan Duprat, Spinoza ve Hegel’in düşüncelerini çözümleyerek bu iki kavramdan her birine yeni bir açılım getirmeyi amaçlıyor.

Andy Merrifield – Büyülü Marksizm (2013)

 • BÜYÜLÜ MARKSİZM, Andy Merrifield, çeviren: Murat Sabri Şaşzade, Doruk Yayınları, siyaset, 264 sayfa

BUYULU

Andy Merrifield ‘Büyülü Marksizm’de, Marksizmin karşılaşabileceği tıkanıklıklar karşısında, kurama yeni bir soluk getirmeye niyet ediyor. Marksist yaklaşımda halihazırda kimi katılaşmaların olduğunu savunan Merrifield, Marksizmin ütopyayla ve bilhassa hayal gücüyle bağının güçlendirilmesi, yıkıcılığının bileylenmesi ve böylelikle yeni direniş hatlarının örgütlenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu bağlamda “özgür yazılım”, “hacker etiği” ve “özyönetim” gibi güncel konu, kavram ve sorunlara da başvuran Merrifield’in çalışması, Marksistler ile ütopik sosyalistler arasında süregelen ezeli tartışmaya da özgün bir katkı sunuyor.