Vahap Candan – Köy Yapı Sanatı Sözlüğü (2021)

Köy mimari kültürü üzerine güzel bir çalışma.

Vahap Candan’ın beş yılı bulan çalışmalarının ürünü olan ‘Köy Yapı Sanatı Sözlüğü’, köylünün zengin mimari mirasını gözler önüne seriyor.

Köy halkının başta barınma olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptıkları yapıları “köy yapı sanatı” olarak kavramsallaştırabiliriz.

Ev dışında; konukevi, samanlık, ahır, ayakyolu, fırın, köy mescidi, köy çeşmesi, namazgâh, ziyaret makamları, cemevi, çoban çeşmesi, sarnıç, mahzen, kahvehane, değirmen, köyodası, köprü/geçek, su bentleri, kuyu, kümes, ağıl, birken (ambar) gibi yapılar da “köy yapı sanatı” alanı içine girer.

Bu çalışma da, köy yapı sanatının bütün bu zenginliğini gözler önüne sermesiyle, özellikle yerel mimari alanında çalışanlar için çok önemli bir kaynak olmaya aday.

  • Künye: Vahap Candan – Köy Yapı Sanatı Sözlüğü, Nobel Yayınları, mimari, 124 sayfa, 2021

Meryem Memiş Doğan – Kimlik ve Öteki (2019)

Meryem Memiş Doğan’ın bu güzel çalışması, Türkiye’de kimlik sosyolojisi alanına önemli katkıda bulunuyor.

Doğan, bizdeki seküler ve muhafazakâr kimlik aidiyetlerini; etnik, dini, sosyo-ekonomik, tarihsel, sosyolojik çerçevede İstanbul Kadıköy ve Sultanbeyli ilçeleri örneklemi çerçevesinde karşılaştırmalı olarak açıklıyor.

Türkiye’nin önemli farklılaşma eksenlerinden olan seküler ve muhafazakâr kimliklerin temel farklılaşma ve benzeşme eksenlerini, birbirlerine yönelik algılarını ve kutuplaşma eğilimlerini açıklayan çalışma, böylece tarihten bugüne önemini koruyan toplumsal problemin kökenlerine inmiş oluyor.

Böylece toplumsal yaşamda kolektif kimliklerin ve aidiyetlerin inşasında sekülerleşme ile muhafazakârlaşmanın etkisini ortaya koyan kitap, seküler ve muhafazakâr kimlikler temelindeki tartışmalara da önemli katkı sağlıyor.

  • Künye: Meryem Memiş Doğan – Kimlik ve Öteki: Seküler ve Muhafazakâr Kimlikler, Nobel Kitap, sosyoloji, 208 sayfa, 2019

Aysel Ekşi – Türkiye’de ve Beş Kıtada Gençler (2015)

Dünyanın beş kıtasındaki gençlerle ilgili gözlem, bilgi ve araştırma bulguları bu kitapta.

Bir psikiyatrın değerlendirme ve yorumları eşliğinde.

Gençlerin birbirine benzer ve farklı değer yargılarına, yaşama biçimlerine, aile ilişkilerine, cinsel tutum ve yaşamlarına, sorunlarına dair bilgilenmek isteyenler için sağlam bir kaynak.

  • Künye: Aysel Ekşi – Türkiye’de ve Beş Kıtada Gençler, Nobel Tıp Kitabevi

Nahit Motavalli Mukaddes – Otizm Spektrum Bozuklukları (2014)

  • OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI TANI VE TAKİP, Nahit Motavalli Mukaddes, Nobel Tıp Kitabevi, tıp, 196 sayfa

otizm

Otizmle ilgili araştırmaların verileri ile Nahit Motavalli Mukaddes’in klinik deneyiminden edindiklerini aktaran çalışma, otizmin tanısı, sebepleri, seyri ve tedavisi konularında okurunu aydınlatıyor. Kitapta otizmin sebepleri, otizm tanısının nasıl konulacağı, erken yaşlarda otizm ön belirtileri, otizmin yaşam boyu nasıl seyredeceği, otizme eşlik eden davranışsal ve psikiyatrik bozukluklar, otizmin tedavisinde geleneksel ve alternatif tedavi yöntemleri ele alınıyor.

Başar Hatırnaz – Reyting Gerçeği (2007)

  • REYTİNG GERÇEĞİ, Başar Hatırnaz, Nobel Yayın Dağıtım, medya, 130 sayfa

reyting-gercegi

Başar Hatırnaz’ın ‘Reyting Gerçeği’, televizyon izleme ölçümleri ile bu uygulamalar referans alınarak geliştirilen program planlamalarını inceliyor. Türkiye’de 1992 yılında başlayan ve on beş yıldır devam eden televizyon izleme ölçümleri konusunun bilimsel temelleri, içerdiği yöntemler ve sonuçları hakkında, yeter derecede bilgi sahibi olduğumuz söylenemez. Hatırnaz’ın çalışması, sadece medya çalışanları ile genç iletişimcileri değil, sıradan televizyon izleyicisini de bilgilendirmeyi amaçlıyor. Kitap bunun yanında, günümüzde büyük ölçüde televizyon izleme ölçümü verileri ışığında gerçekleştirilen program planlama stratejilerinin nasıl belirlendiğini, bu verilerin medya yapısını nasıl etkilediğini açıklıyor.