Ömer Faruk Çolak – Şeytanın Oku Dediği Yazılar (2010)

‘Şeytanın Oku Dediği Yazılar’, Ömer Faruk Çolak’ın Dünya gazetesinde yazdığı yazılardan bir seçme.

Kitaptaki yazılar, 2008-2010 aralığında Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin analitik bir eleştirisini barındırıyor.

İşsizliğin nasıl çözüleceği, krizle mücadele programları, sağlıklı iktisat politikalarının üretimi, İran ekonomisinin rejimi zorlayışı, borç sorunu, tüketimi belirleyen faktörler, AB ve Türkiye’de enerji konusunda yaşanan ortak sıkıntılar, krizlerin kadın emeğini nasıl etkilediği ve ABD-Çin döviz kuru tartışmaları, Çolak’ın ele aldığı konulardan birkaçı.

Çolak’ın kitabı, ekonominin ayrıntılarında gizlenen şeytanın izini sürüyor diyebiliriz.

 • Künye: Ömer Faruk Çolak – Şeytanın Oku Dediği Yazılar, Efil Yayınevi, ekonomi, 224 sayfa

Kolektif – İktisat ve Toplumsal Cinsiyet (2010)

Feminist iktisat alanındaki iyi çalışmalardan biri olarak elimizde duran ‘İktisat ve Toplumsal Cinsiyet’, toplumsal cinsiyetin bir kategori olarak iktisada dahil edilmesi serüvenine odaklanıyor; egemen standart iktisadın eril kavramlara dayalı tanımını sorguluyor.

İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, feminist iktisat yazınındaki kuramsal/kavramsal tartışmaları ve analizleri kapsayan yazılar yer alıyor; ikinci bölüm de, ele aldığı konuyu somutlaştıran alan çalışmalarını barındırıyor.

Kitaba yazılarıyla katkıda bulunan isimler ise şöyle: Fahriye Öztürk, Gamze Yücesan-Özdemir, Gülin Yavuz, Melda Öztürk, Nuray Ergüneş, Nurcan Özkaplan ve Ufuk Serdaroğlu.

 • Künye: Kolektif – İktisat ve Toplumsal Cinsiyet, editör: Ufuk Serdaroğlu, Efil Yayınevi, feminizm, 364 sayfa

Meghnad Desai – Marksist İktisat Teorisi (2009)

Meghnad Desai’nin, özellikle genç iktisat öğrencilerini hedefleyen ‘Marksist İktisat Teorisi’, Marx’ın iktisat teorisini bir bütün olarak anlatıyor.

Fakat Desai’nin, Marksist iktisadı yaşayan bir teori olarak ele alması ve bir yandan eksiklik ve hatta yanlışlıklarını vurgularken, öte yandan kapitalizmin çağımızdaki dinamiğini de açıklayacak yönde geliştirmesi için öneriler sunması, eseri sıradan bir ders kitabından daha nitelikli kılıyor.

Kitap, iktisat eğitiminin bütünüyle Anglosakson geleneğini takip ettiği Türkiye’de de, bir alternatif sunmasıyla ilgi çekiyor.

 • Künye: Meghnad Desai – Marksist İktisat Teorisi, çeviren: Nail Satlıgan, Efil Yayınevi, iktisat, 178 sayfa

Karin Künzle-Watson ve Stephen J. DeArmond – Buz Pateni (2009)

Yazarlarından birinin, buz pateni alanında Dünya Şampiyonluğu bulunan Karin Künzle-Watson olduğu elimizdeki eser, buz patenini düzgün bir şekilde ve teknikle öğrenmek için neler yapmamız gerektiğini anlatıyor.

Çok sayıda resimden oluşan kitapta, iyi bir buz pateni için olmazsa olmaz egzersizler, hedefler ve akılda tutulması gereken önemli noktalar anlatılıyor.

Çalışmanın, baştan beri Türkiye’de de büyük ilgi gören buz pateni sporuna yeni başlamak isteyenlerle, amatör düzeyde buz pateni ile uğraşanlara temel düzeyde teknik bilgi sağladığını ve buz pateninin her türünün ve her düzeyinin temeli olan ana prensipleri tanımlayıp ortaya koyduğunu söylemeliyiz.

 • Künye: Karin Künzle-Watson ve Stephen J. DeArmond – Buz Pateni, çeviren: C. Mengü Tunçay,  Efil Yayınevi, spor, 157 sayfa

Şengül Hablemitoğlu ve Filiz Yıldırım – Risk Çağı ve Gençler (2009)

İki yazarlı ‘Risk Çağı ve Gençler’, alan araştırması verilerini yorumlayarak, risk ve gençlik konularını inceliyor.

Risk kavramına, kuramlar yoluyla açıklık getirmeye çalışan yazarlar, üniversite gençliğinin güncel risk algısını ve risklere yaklaşımını örnekler üzerinden anlamayı amaçlıyor.

Alan araştırması verilerine dayanarak, gençlik döneminde kadınların, erkeklere oranla risklere daha duyarlı olduğunu tespit eden çalışma, bunların aşılması için yapılması gerekenler konusunda önerilerde de bulunuyor.

Yazarlar, gençlerin kaygılarının azaltılmasının, üniversite yıllarında onlara sağlanacak imkânların genişletilmesiyle olanaklı olduğunu söylüyor.

 • Künye: Şengül Hablemitoğlu ve Filiz Yıldırım – Risk Çağı ve Gençler, Eflatun Yayınevi, psikoloji, 168 sayfa

Ali İrfan İlbaş – Organik Tarım (2009)

Ali İrfan İlbaş ‘Organik Tarım’da, organik tarımın ilkelerini, çevreyle ilişkisini ve temel düşünce sistemini anlatıyor.

Çalışmada, organik tarım ürünlerini yetiştirme uygulamaları, ürün işleme, kontrol ve sertifikasyon, etiketleme, nakliye ve pazarlama gibi organik tarım faaliyetlerinin Türkiye organik tarım mevzuatına uygun olarak nasıl yürütülebileceği konusunda faydalı bilgiler yer alıyor.

İlbaş bunları yaparken, Türkiye organik tarım mevzuatına ilişkin resmi kaynakların yanı sıra, birçok kaynak eserden yararlanıyor.

Kitabın, ekolojik ve ekonomik boyutu bulunan bu sürdürülebilir tarım yöntemi konusunda rehber nitelikte bir eser olduğunu söyleyebiliriz.

 • Künye: Ali İrfan İlbaş – Organik Tarım: İlkeler Ve Ulusal Mevzuat, Efil Yayınevi, tarım, 267 sayfa

Kolektif – Zeytinyağı (2008)

‘Zeytinyağı’ isimli elimizdeki çalışma, zeytin fidanından başlayarak, zeytinin ve zeytinyağının mutfağa uzanan öyküsünü inceliyor.

Zeytinin yetiştirilmesi, zeytinyağının kimyasal özellikleri; zeytinin zeytinyağına dönüştürülme süreci; sızma veya natürel olma özelliğini yitiren zeytinyağının rafinesi; zeytinyağının işlenmesi esnasında çıkan yan ürünler; zeytinyağının kalite kontrolü ve analizi; zeytinyağı ve sağlık ilişkisi ve nihayet, Türkiye’de zeytincilik/zeytinyağı ekonomisi ve politikaları, kitapta ele alınan konulardan birkaçı.

Kapsamı itibarıyla çalışmanın, hem teknik bir kitap hem de bir başvuru kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.

 • Künye: Kolektif – Zeytinyağı, editör: Fahrettin Göğüş, Mücahit Taha Özkaya ve Semih Ötleş, Efil Yayınevi, kültür, 274 sayfa

 

İbrahim Semih Akçomak – Ahlaksız Büyüme (2018)

Türkiye ekonomisindeki büyüme, ne kadar ahlaklı?

Türkiye’de ekonomik, toplumsal ve siyasal kurumlar hiçbir zaman gerçek anlamda işler durumda olmadı ve büyümenin öncelikli hedef ve hatta kimileri için saplantı derecesinde öncelik kazanmasının başlıca nedenini de burada aramak gerekir.

İbrahim Semih Akçomak elimizdeki ufuk açıcı çalışmasında, Türkiye’deki uzun dönem ekonomik büyüme sorunsalıyla demokratik kurumların ve eğitim sisteminin işlevsizliği ile ilişkisini sorguluyor, ekonomik büyümeden kimlerin ne şekilde yararlandığını gözler önüne seriyor ve en önemlisi de bu bakış açının nasıl değiştirilebileceğini tartışıyor.

Şunu da özellikle vurgulamak gerekir ki, yazarın burada tanımladığı şekliyle ahlaksız büyüme sadece ekonomik alanla değil, siyasetten spora gündelik yaşamımızın her alanına nüfuz etmiş bir olgudur.

Akçomak kitabında,

 • Ahlaksız büyümenin basit iktisadı ve çıkar ekonomisini,
 • Siyasal, ekonomik ve toplumsal kurumların işlevsizliği ile ahlaksız büyüme ilişkisini,
 • Borç-güdümlü büyüme, inşaat-güdümlü büyüme, sanayisizleşme, işsizliğe mahkûm olmak gibi büyümenin ekonomik bileşenlerini,
 • Ve ahlaksız büyümeden kurtulmanın yollarını anlatıyor.

Demokratik kurumlar, hukukun üstünlüğü ve eğitim sistemi kaygan bir zemine kurulu olduğu için, ahlaksız büyüme sürecini kıracak dinamiklerin oluşmadığını belirten Akçomak’ın kitabından bir alıntı:

“Ahlaksız büyüme kimimize erzak torbası, kimimize iş, kimimize maaş zammı, kimimize kömür yardımı, kimimize faiz rantı, kimimize arsa rantı, kimimize de sattığımız oylarımız karşılığı aldığımız para olarak döndü. Bu nedenle ahlaksız büyümeye göz yumduk toplum olarak.”

 • Künye: İbrahim Semih Akçomak – Ahlaksız Büyüme, Efil Yayınevi, iktisat, 144 sayfa, 2018

 

Demet Lüküslü ve Hakan Yücel (der.) – Gençlik Halleri (2013)

 • GENÇLİK HALLERİ, derleyen: Demet Lüküslü ve Hakan Yücel, Efil Yayınevi, sosyoloji, 316 sayfa

GENCLIK

‘Gençlik Halleri’, son zamanlarda Gezi Direnişi’nden de tanık olunduğu şekliyle, büyük önyargılar ve klişelerle değerlendirilegelmiş gençliği, sosyal bilimlerin gözlüğünden inceliyor. Farklı yazarların katıldığı çalışma, gençliği sınıfsal boyutunu, kent yoksulu gençler ile üst-orta sınıf gençliğin dil kullanım pratiklerini, Türkiye’de rap müziğin yerel motiflerini, gençliğin edebi üretimini, Yahudi gençlerin kimlik stratejilerini, yeni toplumsal hareketlerde gençlerin siyasal angajmanlarını, internet kuşağının siyasal aktivizmini, öğrenci hareketinin sendikal faaliyetlerini ve buna benzer pek çok ilgi çekici detayı irdeliyor.

Yavuz Sezer – Politik Tanıtım (2011)

 • POLİTİK TANITIM, Yavuz Sezer, Efil Yayınevi, siyaset, 298 sayfa

Seçim kampanyalarının başarıya ulaşması, kuşkusuz bunu yürüten ekibin beceresine ve çalışma azmine bağlı. Bu anlamda Yavuz Sezer’in seçim kampanyası el kitabı olarak düşünülebilecek elimizdeki çalışması, 12 Haziran’daki seçimlere hazırlanan partiler için iyi bir kaynak. Yazar burada, politik tanıtımın nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde ele alıyor. Kitapta kampanya planlaması, adayın kampanyaya hazırlanması, kampanyanın finansmanının nasıl sağlanacağı, parti başkanının liderlik vasıflarını nasıl geliştireceği, gönüllülerin kampanyada nasıl kullanılacağı ve adayın eşinin kampanyada ne gibi roller üstlenebileceği gibi konular irdeleniyor.