Michael E. Tigar ve Madeleine R. Levy – Kapitalizmin Yükselişi ve Hukuk (2016)

Hukukun egemen sınıf çıkarlarını gözetmede nasıl bir silah gibi kullanıldığını geçmişten bugüne uzanarak irdeleyen bir kitap.

Feodalite çağı, kraliyet iktidarı ve burjuvazinin yükselişi dönemlerinde hukuksal ideolojinin ne gibi işlevler üstlendiğini açıklıkla kavrayabilmek için iyi bir fırsat.

  • Künye: Michael E. Tigar ve Madeleine R. Levy – Kapitalizmin Yükselişi ve Hukuk, çeviren: Onur Karahanoğulları, Epos Yayınları

Jacques Sapir – Yerel(sel)leşme (2016)

Küreselleşme efsanesini dünyanın güncel durumuyla kıyaslayan nitelikli bir eleştiri.

Jacques Sapir, 1980 ve 1990’lı yıllardaki serbest mübadele dalgasını, metalaşan küreselleşmenin gerçekte kimlerin işine yaradığını, işgücü maliyetlerinin dönüşümünü, küreselleşmenin AB ekonomisine etkilerini ve bugün yaşanan krizin dinamiklerini irdeliyor.

  • Künye: Jacques Sapir – Yerel(sel)leşme, çeviren: Hande Turan Abadan, Epos Yayınları

Harry Brighouse – Adalet (2016)

Adalet, her toplumsal düzenin merkezi erdemlerinden biridir.

Harry Brighouse, çağdaş siyaset teorisindeki adalet teorilerine, temel sorunlara işaret ederek odaklanıyor.

Rawls, Friedman, Nozick ve Kymlicka gibi teorisyenlerin düşüncelerini irdeleyen kitabın bazı anahtar kavramları da hakkaniyet, liberteryen adalet, fırsat eşitliği ve cinsiyetçi işbölümü.

  • Künye: Harry Brighouse – Adalet, çeviren: Raşit Çelik, Epos Yayınları

Marcel Mazoyer ve Laurence Roudart – Dünya Tarım Tarihi (2016)

Neolitik çağdan günümüzün tarım krizine, tarım tarihini ayrıntılı bir şekilde ele alan bir çalışma.

Kitap, insanlığın çağlar boyu geliştirdiği tarım sistemlerini zaman ve mekân içerisindeki yerine oturtmakta ve bugün yaşanan tarım krizini ve bu krizin genel krizin oluşmasında oynadığı rolü aydınlatmakta.

  • Künye: Marcel Mazoyer ve Laurence Roudart – Dünya Tarım Tarihi, çeviren: Şule Ünsaldı, Epos Yayınları

Kate Evans – Kızıl Rosa (2016)

 

Radikal karikatürist, yazar ve anne Kate Evans’tan, devrim tarihinin parlayan kadın yıldızı Rosa Luxemburg’un resimli yaşamöyküsü.

Metinde Luxemburg’un yazılarından yapılan doğrudan alıntılar yer aldığı gibi, karakterler arasındaki diyalogların çoğu da, Luxemburg’un kendi sözleri kullanılarak yeniden yazılmış.

Dünya tarihinde iz bırakmış sıra dışı bir kadın devrimcinin dünyasına daha yakından bakmak için birebir.

  • Künye: Kate Evans – Kızıl Rosa, çeviren: Devrim Kılıçer, Epos Yayınları

György Lukacs – Tarihsel Roman (2010)

 

Edebiyat ve edebi tür kuramında özgün bir eser olan ‘Roman Kuramı’, György Lukacs’a erken yaşta edebiyat eleştirisi alanında önemli bir yer sağlamıştı.

Lukacs’ın olgunluk dönemi eserlerinden ‘Tarihsel Roman’ ise, tarihsel drama ve tarihsel romanın gelişimini teorik bir bakış açısıyla değerlendiriyor.

Tarihsel romanın ortaya çıkışının toplumsal ve tarihsel koşullarını irdeleyerek incelemesine başlayan Lukacs, klasik tarihsel romanın romantizmle mücadelesini; tarihsel roman ve tarihsel drama arasındaki farkları; tarihsel romanın burjuva gerçekliğinin buhranından nasıl etkilendiğini ve emperyalist dönemde, hümanist protesto edebiyatının tarihsel roman tarzını anlatıyor.

  • Künye: György Lukacs – Tarihsel Roman, çeviren: İsmail Doğan, Epos Yayınları, inceleme, 436 sayfa

Pascale Gillot – Althusser ve Psikanaliz (2010)

Pascale Gillot ‘Althusser ve Psikanaliz’ başlıklı elimizdeki kitabında, Louis Althusser’in kuramının psikanaliz kuramıyla ilişkisinin boyutlarını ayrıntılı bir bakışla irdeliyor.

Lacan’ın teoriye dönüştürdüğü şekliyle Freud’un keşfinin, Althusser tarafından yeniden ele alınışının 1960’lı yılların başı ile 1970’li yılların sonu arasındaki zamanda Marx’a dönüşü çerçevesi içerisinde yeniden işlenişi, Gillot’nun çalışmasının omurgasını oluşturuyor.

Gillot, Lacan’ın geliştirdiği psikanalitik teoriden yola çıkarak, Althusser’in geliştirdiği “belirtilere dayalı okuma”, “çok nedenlilik” ve “yapısal nedensellik” gibi kavramları da inceliyor.

  • Künye: Pascale Gillot – Althusser ve Psikanaliz, çeviren: Nami Başer, Epos Yayınları, psikanaliz, 119 sayfa

Canan Koç ve Yıldırım Koç – KESK Tarihi 1 (2009)

Canan Koç ve Yıldırım Koç, ‘KESK Tarihi’nin elimizdeki birinci cildinde, 12 Eylül darbesinden sonra başlayan memurların sendikalaşma çabalarından, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) kurulduğu 1985-1995 zaman aralığını inceliyor.

Türkiye’de kamu çalışanlarının sınıfsal konumu ve hukuki statüleriyle kitaplarına başlayan yazarlar, kamu çalışanlarının örgütlülük geçmişini; 1980-1990 zarfında, kamu çalışanları sendikalarının kurulması öncesindeki gelişmeleri; KESK’in kurulmasından önceki kamu çalışanları sendikalarını ve nihayet, KESK’in kuruluşunu anlatıyor.

Yazarlar, inceledikleri dönemi, kronolojik bir hiyerarşi çerçevesinde, zamanın da ruhunu yansıtan bir biçimde ele alıyor.

‘Risk Alanlar, Yolu Açanlar’ alt başlıklı bu cilt, 17-18 Haziran’da Kızılay İşgali’ni gerçekleştiren on binleri meydanda bir araya getirmeyi başaranların öyküsünü anlatıyor.

  • Künye: Canan Koç ve Yıldırım Koç – KESK Tarihi 1, Epos Yayınları, siyaset, 604 sayfa

Ahmet Cevdet Aşkın – Küresel ve Yerel Dezenformasyon (2015)

Kamunun küresel ve yerel boyutta yanlış bilgilendirilmesinin sistematik olarak devreye sokulduğu kimi olayları irdeleyen, dezenformasyonun tehlikelerine karşı okurunu bilinçlendiren bir rehber.

Medyada dezenformasyonun işleyişi, dezenformasyonun küreselleşmesi ve Türkiye’de “çözüm” sürecinde kamuoyunun nasıl manipüle edildiği, kitabın ilgi çekici konuları.

  • Künye: Ahmet Cevdet Aşkın – Küresel ve Yerel Dezenformasyon, Epos Yayınları

Bob Jessop – Kapitalist Devletin Geleceği (2009)

Bob Jessop ‘Kapitalist Devletin Geleceği’nde, kapitalizmi ve kapitalist devlet yönetimini ayrıntılı bir analize tabi tutuyor.

Çağdaş kapitalizmin ekonomik kategorilerini tahlil eden Jessop, devletin biçim ve işlevlerinin farklı boyutlarına odaklanıyor.

Savaş sonrası devlet biçimi, Atlantik Fordizminin düzenlenmesinde anahtar bir rolü olan Keynesci ulusal refah devleti anlayışı, post-Fordist birikim rejiminin doğası, refah devletinin yeniden tasarlanması, krizlere tepki olarak kapitalist devlet tipinin yeniden ölçeklendirilmesi, yeni rekabet biçimleri ve kapitalist sistemi başarısızlığa götüren süreçler, Jessop’un irdelediği konulardan birkaçı.

  • Künye: Bob Jessop – Kapitalist Devletin Geleceği, çeviren: Ahmet Özcan, Epos Yayınları, siyaset, 462 sayfa