D. N. Rodowick – Gilles Deleuze’ün Zaman Makinesi (2020)

Gilles Deleuze, Fransa’nın en ünlü yirminci yüzyıl filozoflarından biri olmasına rağmen, sinema teorileri büyük ölçüde göz ardı edilmiştir.

Film teorisyeni D. N. Rodowick ise, bu boşluğu Deleuze’ün film ve görüntüler üzerine çalışmalarının ilk kapsamlı analizini sunarak dolduruyor.

Rodowick, Deleuze’ün sinema üzerine fikirlerini 1960 ve 1970’lerin Fransız kültür teorisi bağlamında ele alarak, Deleuze’ün teorisinin mantığını ve felsefi açılımlarını ayrıntılı bir şekilde irdeliyor.

Rodowick bununla da yetinmiyor ve Deleuze’ün film, imge ve işaret hakkındaki görüşlerini, düşünürün diğer kitaplarında ele alınan daha büyük felsefi problemlerle nasıl ilişki içinde olduğunu, bunun yanı sıra Deleuze’un film teorisinin, sinemadaki baskın geleneği nasıl yoğun bir şekilde etkilediğini de gözler önüne seriyor.

Deleuzyan bir görsel-işitsel kültür politikasının ne anlama geldiğini açıklayan çalışma, Deleuze’den yola çıkarak yeni görme, söyleme ve düşünme yollarının imkânlarını tartışmasıyla çok önemli.

 • Künye: D. N. Rodowick – Gilles Deleuze’ün Zaman Makinesi, Küre Yayınları, sinema, 2020

Hubert Dreyfus – İnternet Üzerine (2016)

Fenomenoloji ve varoluşçuluk alanlarında çalışan bir felsefecinin, internetin neler yapıp neler yapamayacağı konusunda yürüttüğü bir soruşturma.

Yapay zekânın başarısızlığı, internet çağında bedenin yitimi ve internetin sunduğu anonimliğin bireyin ruh haline yansımaları, Hubert Dreyfus’un bu irdelemesinin merkezini oluşturuyor.

 • Künye: Hubert L. Dreyfus – İnternet Üzerine, çeviren: V. Metin Demir, Küre Yayınları

Bâbek Ahmedî – Andrey Tarkovski Sineması (2016)

Andrey Tarkovski sinemasına dair yanlış yorumları düzelten, yönetmenin dünyasını ve filmlerini çok yönlü inceleyen bir eser.

Rusya’ya gidip Tarkovski’nin yaşadığı bütün mekânları gezen Andrey Ahmedî, onu tanıyanlarla röportajlar yapmış ve Tarkovski’nin filmlerini farklı insanlarla farklı ortamlarda izlemiş.

 • Künye: Bâbek Ahmedî – Andrey Tarkovski Sineması, çeviren: Faysal Soysal ve Veysel Başçı, Küre Yayınları

Kolektif – Karanlıkta Işığı Yakalamak (2016)

2009 yılında hayatını kaybeden yönetmen Ahmet Uluçay’ı kişiliği, çalışmaları, metinleri ve ona dair anılarla ele alan bir derleme.

Uluçay’ın sinema serüvenindeki dönüm noktalarını açığa çıkaran kitapta, yönetmenin kaleminden eleştiri yazıları ve makaleler, kendisiyle yapılmış söyleşiler ve ölümünün ardından yazılmış metinler yer alıyor.

 • Künye: Kolektif – Karanlıkta Işığı Yakalamak: Bir Ahmet Uluçay Derlemesi, derleyen: Barış Saydam, Küre Yayınları

Alain Coulon – Etnometodoloji (2010)

Alain Coulon, alana dair nitelikli bir eser olan ‘Etnometodoloji’de, sosyoloji tarihinin önemli disiplinlerinden Etnometodolojinin amaçlarını ve uygulamalarını inceliyor.

1960’larda California üniversiteleri kampuslarında doğan bir Amerikan sosyoloji akımı olan Etnometodoloji, anlamaya çalışan sosyoloji yerine açıklamaya çalışan sosyolojiyi koyar ve toplumsala nitel yaklaşıma, önceki sosyolojik araştırmanın nicelik takıntısından daha fazla önem verir.

Yazar, alanın gelişiminin özet bir tarihini sunarken, alan içindeki mevcut, tamamlayıcı temel ilgi konularını gözden geçiriyor ve alanın en etkili bazı araştırma bulgularını sistematik olarak değerlendiriyor.

Coulon kapsamlı çalışmasında, Etnometodolojinin öncüleri, Etnometodolojik hareketin tarihi, Etnometodolojinin temel kavramları, yöntem sorunları ve kurama yönelik eleştiriler gibi konuları anlatıyor.

 • Künye: Alain Coulon – Etnometodoloji, çeviren: Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, sosyoloji, 103 sayfa

Mehmet Karakaş – Modernlik, Küreselleşme ve Türkiye’nin Kimlikler Evreni (2015)

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde gündeme gelen küreselleşme sürecinde kimlikler meselesinin konumlanışı ve Türkiye toplumunda kodları geçmişte oluşturulmuş kimlik örüntüleri hakkında bir tartışma.

Yazar bu tartışmayı modernlik, küreselleşme, kimlik ve ulusal kimlik olguları çerçevesinde yürütmekte.

Çalışma, Türk ulusal kimliği etrafında yapılan tartışmalarla kimlikler evreninde ortaya çıkan sorunların çok önemli olduğunu, zira Türkiye toplumunun geleceğiyle ilgili önemli kararlar vereceği bir yol ayrımıyla karşı karşıya bıraktığını bize bir kez daha gösteriyor.

 • Künye: Mehmet Karakaş – Modernlik, Küreselleşme ve Türkiye’nin Kimlikler Evreni, Küre Yayınları, siyaset, 279 sayfa, 2015

Elmar Holenstein – Felsefe Atlası (2015)

Felsefe akımlarını, dünyanın dört bir yanından çok sayıda harita ve diyagramla görselleştiren dikkat çekici bir atlas.

Felsefe öğretilerini birbirinden yalıtmadan inceleyen çalışma, küresel fikir alışverişlerini, dünyanın çeşitli yerlerini birbirine bağlayan ilişkiler ağını gözler önüne sermekte.

 • Künye: Elmar Holenstein – Felsefe Atlası, çeviren: Ogün Duman, Küre Yayınları

Burcu Kurt – Osmanlı Basra’sında Devlet ve Toplum (2015)

İkinci Meşrutiyet dönemi merkezileşme politikalarını ve bunun sınırlarını, 1908-1914 yılları arasında Basra vilayetinin sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve idari yapısından yola çıkarak inceleyen bir çalışma.

Kitapta,

 • Osmanlı devlet aygıtının taşrada işleyişi,
 • Merkezileşme siyasetinin II. Abdülhamid ve İttihat-Terakki dönemlerinde nasıl farklılaştığı,
 • Bölgedeki aşiret yapısı ve toprak mülkiyeti sisteminin siyasi güçle etkileşimi,
 • Adem-i merkeziyet ve yerel elitin nüfuzunun sınırları,
 • Bir eşraf hareketi olarak ortaya çıkan muhalefetin Arabizm hareketi içerisindeki yeri,
 • Osmanlı-İngiliz nüfuz mücadelesi,
 • Ve bunun gibi pek çok konu irdeleniyor.

Dönemin Basra’sına ve bu özgün bölge bağlamında genel olarak Ortadoğu’nun Osmanlı’yla girift ilişkisine yakından bakmak isteyenler için iyi bir kaynak.

 • Künye: Burcu Kurt – Osmanlı Basra’sında Devlet ve Toplum 1908-1914, Küre Yayınları

Kudret Bülbül – Zor ve Rıza (2009)

Kudret Bülbül nitelikli çalışması ‘Zor ve Rıza’da, küreselleşme süreçlerine ilişkin farklı değerlendirmeleri irdeleyerek bir perspektif geliştirmeye çalışıyor.

Bu amaçla, küreselleşmeye ilişkin genel, siyasal ve kültürel yaklaşımları değerlendiren Bülbül, aydın ve siyasetçilerin Türkiye’de küreselleşme süreçlerini nasıl algıladıklarını da tartışıyor.

Yazar, üç bölümden oluşan kitabında, küreselleşme süreçlerine ilişkin kuramsal değerlendirmeleri, TBMM üyelerinin ve Türkiyeli düşünürlerin konuya dair yorumlarını okura sunuyor.

Bülbül’ün çalışması, farklı küresel süreçleri ve küreselleşmenin Türkiye seyrini ayrıntılı bir biçimde izlemesiyle dikkat çekiyor.

 • Künye: Kudret Bülbül – Zor ve Rıza: Küreselleşmeler Arasında Türkiye, Küre Yayınları, siyaset, 366 sayfa

John Henry – Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri (2009)

Edinburgh Üniversitesi Bilim Çalışmaları Bölümü’nün idareciliğini yürüten John Henry ‘Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri’nde, 16. yüzyılda başlamış bilim devrimini ve bu dönemde inşa olmaya başlayan modern bilimi anlatıyor.

Henry, on sekizinci yüzyılda Isaac Newton ve çağdaşlarının çalışmalarıyla zirveye ulaşan bilim devriminin neden o dönemlerde ve o coğrafyada meydana geldiğine detaylı bir biçimde odaklanırken, zamanın hayret veren bilimsel yeniliklerini de okurlara sunuyor.

Yazar, teknik ayrıntılar üzerinde fazla durmayarak, bilimin şekillenmesinde etkili olan sosyal, kültürel ve entelektüel etkenleri irdeliyor.

 • Künye: John Henry – Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri, çeviren: Selim Değirmenci, Küre Yayınları, tarih, 145 sayfa