Kolektif – Gençler Tartışıyor (2010)

‘Gençler Tartışıyor’, gençlik ve siyaset ilişkisini inceleyen makalelerden oluşuyor.

Bu bağlamda kitap, Türkiye’de gençlerin siyaseti algılayış biçimlerini, davranış yönelimlerini ve kendileri ile siyaseti nasıl ilişkilendirdiklerini irdeleyerek, bir yandan gençlerin siyasal parti yandaşlıklarının nasıl şekillendiğini araştırıyor.

Kitap ayrıca, gençlerin siyasete aktif katılımı önündeki engelleri ve bu engellerin nasıl kaldırılacağına dair gençlerin bakışlarını da görünür hale getiriyor.

Kitaba makaleleriyle katılan isimler şöyle: Kemal Kılıç, Emre Erdoğan, Yüksel Taşkın, Cemil Boyraz, Pınar Uyan Semerci, Demet Lüküslü, Volkan Yılmaz, H. Ege Özen ve Barış Gençer Baykan.

  • Künye: Kolektif – Gençler Tartışıyor, derleyen: Cemil Boyraz, Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Yayınları, siyaset, 271 sayfa

Jean-Claude Paye – Hukuk Devletinin Sonu (2009)

Sosyolog Jean-Claude Paye ‘Hukuk Devletinin Sonu’nda, özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra doruğa çıkan güvenlik saplantısının ürünü olan hukuk dışı uygulamaların dayandığı mantığı deşifre ediyor.

‘Olağanüstü Halden Diktatörlüğe Terörle Mücadele’ alt başlığını taşıyan kitabında Paye, terörle mücadelenin sürekli yeniden tanımlanan sanal bir düşmana karşı yapılan uzun süreli bir mücadele olduğunu söylüyor.

Bu mücadelenin, toplumun örgütlenmesini yeniden düzenlemeyi amaçladığını belirten Paye, ele aldığı çok sayıda güncel örnek üzerinden, ceza hukukunun da bu süreçte, yüksek otorite akti olarak belirleyici bir rol oynadığını vurguluyor.

Kitap, dünya çapında örnekler eşliğinde, hukukun askıya alınışının hikâyesini ve buna karşı neler yapabileceğimizi anlatıyor.

  • Künye: Jean-Claude Paye – Hukuk Devletinin Sonu: Olağanüstü Halden Diktatörlüğe Terörle Mücadele, çeviren: Demet Lüküslü, İmge Kitabevi, hukuk, 268 sayfa

Kolektif – Devrimci Bir Pusula: Gezi (2017)

Tarihin akışında büyük bir gedik yaratan Gezi isyanı, toplumsal ve siyasi tahayyülümüzde silinmez izler bıraktı.

İşte bu kitap da, Gezi’nin tam olarak ne olduğunu ve onun etkilerini irdeleyen makalelerden oluşuyor.

Kitabın ilk bölümü, Gezi Direnişi’ni bir milat, öncekilere hiç benzemeyen bir mucizevi an olmaktan ziyade toplumsal hareketlerin devamlılıklar ve kopuşlarla var olageldiğinin, Gezi’nin böylesi bir süreklilik dahilinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Çalışmanın “Gezi, Kuşaklar ve Siyaset” başlıklı ikinci bölümü, 1980 sonrası kuşağın siyaset üretme potansiyeliyle bunun politik kuşakları birleştirmedeki gücü ve Gezi sürecinde kadın öznelerin güçlü bir şekilde ortaya çıkışının dinamiklerini irdeliyor.

Kitabın son bölümü ise, Gezi’nin toplumsal mücadelelere getirdiği stratejik boyutu ve bugün bize nasıl bir mücadele tarzı miras bıraktığına odaklanan makalelerden oluşuyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Ali Akay, Melike Işık Durmaz, Murat Cemal Yalçıntan, Begüm Özden Fırat, Ezgi Bakçay, Demet Lüküslü, Cihan Erdal, Buket Türkmen, Ertuğrul Kürkçü, Foti Benlisoy, Nil Mutluer, Engin Sustam, Sanem Güvenç-Sandırlı, Derya Fırat ve Cihan Erdal.

  • Künye: Kolektif – Devrimci Bir Pusula: Gezi, derleyen: Derya Fırat ve Cihan Erdal, Ayrıntı Yayınları, siyaset, 320 sayfa

Demet Lüküslü ve Hakan Yücel (der.) – Gençlik Halleri (2013)

  • GENÇLİK HALLERİ, derleyen: Demet Lüküslü ve Hakan Yücel, Efil Yayınevi, sosyoloji, 316 sayfa

GENCLIK

‘Gençlik Halleri’, son zamanlarda Gezi Direnişi’nden de tanık olunduğu şekliyle, büyük önyargılar ve klişelerle değerlendirilegelmiş gençliği, sosyal bilimlerin gözlüğünden inceliyor. Farklı yazarların katıldığı çalışma, gençliği sınıfsal boyutunu, kent yoksulu gençler ile üst-orta sınıf gençliğin dil kullanım pratiklerini, Türkiye’de rap müziğin yerel motiflerini, gençliğin edebi üretimini, Yahudi gençlerin kimlik stratejilerini, yeni toplumsal hareketlerde gençlerin siyasal angajmanlarını, internet kuşağının siyasal aktivizmini, öğrenci hareketinin sendikal faaliyetlerini ve buna benzer pek çok ilgi çekici detayı irdeliyor.