Stephen A. Mitchell – Psikanalizde İlişkisel Kavramlar (2009)

Stephen A. Mitchell, birçok eseriyle psikanalitik teorilerin ve teorisyenlerin açıklığa kavuşmasını sağladı.

Mitchell elimizdeki çalışmasında, psikanaliz kuramı ve pratiğini, “seçici bütünleşme” yaklaşımıyla değerlendiriyor.

Mitchell’in “ilişkisel model” olarak adlandırdığı bu yaklaşım, psikanalitik çalışmaların odağını dürtülerden kişilerarası etkileşime kaydırıyor.

Freud’dan sonra psikanalitik kurama tutulan bir ışık niteliğindeki eserinde Mitchell, Harry S. Sullivan, Melanie Klein, D. W. Winnicott, Hans Loewald, Roy Schafer, Heinz  Kohut, Otto Kernberg, John Gedo ve Fred Pine gibi neo-Freudçu kuramcıları da kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

  • Künye: Stephen A. Mitchell – Psikanalizde İlişkisel Kavramlar, çeviren: Gülenbaht Algaç ve İrem Anlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, psikanaliz, 341 sayfa

Heinz Kohut – Kendiliğin Çözümlenmesi (2019)

Heinz Kohut’un psikanaliz kuramına en büyük katkısı, içe bakış ve eşduyumun rolü üzerine yaptığı önemli çalışmalarıdır.

Daha da önemlisi Kohut, “kendilik psikolojisi” adını verdiği özgün bir kuramsal yaklaşım ve psikanaliz tekniği geliştirerek psikanalize adeta kendi imzasını attı.

İşte Kohut’un elimizdeki çalışması, O’nun ‘Kendiliğin Yeniden Yapılanması’ adlı eseriyle birlikte, psikanaliz alanındaki çalışmalarının harika bir özeti olarak okunmalı.

Kohut burada, narsisizmin libidinal yönlerinin sağlam bir analizini yapıyor ve bunu yaparken de,

  • İdealleştirme aktarımının kliniğe ve terapiye ilişkin yanları,
  • Büyüklenmeci kendiliğin terapide etkinleşmesi,
  • Ve narsisistik aktarımlarla ilgili klinik ve teknik sorunlar gibi konuları çok yönlü bir şekilde tartışıyor.

Kitap, Saffet Murat Tura imzalı, “kendilik psikolojisi”nin özgün yönlerini psikanaliz tarihi içinde değerlendiren aydınlatıcı bir yazısıyla birlikte sunuluyor.

  • Künye: Heinz Kohut – Kendiliğin Çözümlenmesi: Narsisistik Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Tedavisine Sistemli Bir Yaklaşım, çeviren: Cem Atbaşoğlu, Banu Büyükkal ve Cüneyt İşcan, Metis Yayınları, psikanaliz, 288 sayfa, 2019

Stephen A. Mitchell ve Margaret J. Black – Freud ve Sonrası (2012)

  • FREUD VE SONRASI, Stephen A. Mitchell ve Margaret J. Black, çeviren: Ayhan Eğrilmez, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, psikanaliz, 312 sayfa

 FREUD

İki yazarlı ‘Freud ve Sonrası’, uzmanların yanı sıra, sıradan okurlara da hitap eden kapsamlı bir modern psikanalitik düşünce tarihi. Psikanalizi Freudcu ekolden ibaret saymayan yazarlar, Sigmund Freud’un çalışmalarından başlayarak günümüzde birbiriyle rekabet eden geniş bir yelpazede yer alan ekollere kadar uzanarak, ortaya, psikanalitik fikirler ve düşünceler için nitelikli bir rehber koyuyor. Freud ve klasik psikanalitik geleneğini ele alarak başlayan kitap, Harry Stack Sullivan ve kişilerarası psikanalizi, Melanie Klein ve çağdaş Kleincı kuramı, Erik Erikson ve Heinz Kohut’la temsil edilen kimlik ve kendilik psikolojilerini ve Otto Kernberg ile Jacques Lacan’ın da aralarında bulunduğu çağdaş Freudcu revizyonistlerin çalışmalarını anlatıyor.