Rius – Çizgilerle Ekonomi (2016)

Usta çizer Rius’un kaleminden, ekonominin uzun yolculuğunun mizahla örülü hikâyesi.

Ekonomik sistemin doğuşu, üretimin ve tüketimin nasıl gerçekleştiği, zenginlik ve yoksulluğun nedenleri, tarihte görülmüş üretim modelleri, kapitalist toplumda ihtiyaçların karşılanma biçimleri ve buna benzer pek çok soru, Rius’un mizahla örülmüş çizgilerinde yanıtını buluyor.

  • Künye: Rius – Çizgilerle Ekonomi, çeviren: Barış Yıldırım, Yordam Kitap

Erik Olin Wright – Yirmi Birinci Yüzyılda Anti-Kapitalist Olmak (2020)

Antikapitalizm yalnızca var olan eşitsizliklere karşı duran ahlaki bir duruştan ibaret değildir.

Antikapitalizm, aynı zamanda ve asıl olarak kapitalizmin yarattığı büyük eşitsizliği gidermek konusunda pratik çözümler de geliştirir.

İşte Erik Olin Wright’ın bu çalışması da, bu olguyu çarpıcı bir şekilde ortaya koymasıyla önemli.

Kapitalizmin insan verimliliğini ve refahı artırdığı bir gerçek.

Fakat kapitalizmin verdiği zararlar, faydalarından çok daha fazla.

Başka bir dünya kurmanın mümkün ve zorunlu olduğunu söyleyen Wright da, radikal sosyalist ekonomik demokrasinin, kapitalizmin ötesinde gerçekleştirilebilir en iyi hedef olduğunu ortaya koyuyor.

Kitap, eşitlik, demokrasi, özgürlük, toplum ve dayanışma gibi kavramları merkeze alarak niçin antikapitalist olmamız gerektiğini irdeleyerek başlıyor.

Wright devamında da, kapitalizmi teşhis edip sağlam bir eleştirisini sunuyor ve antikapitalist bir dünyanın nasıl olabileceğini açıklıyor.

Antikapitalizmin türleri, ekonomik demokrasi olarak sosyalizm, antikapitalist dünyada devletin rolü ve kapitalizmi erozyona uğratacak kolektif aktörler kitapta tartışılan diğer konular.

  • Künye: Erik Olin Wright – Yirmi Birinci Yüzyılda Anti-Kapitalist Olmak, çeviren: Barış Yıldırım, Nota Bene Yayınları, siyaset, 128 sayfa, 2020

Rius – Çizgilerle Ateistin El Kitabı (2015)

Marksist bir yaklaşımla, dinler tarihinin çizgili hikâyesi.

Rius özgün çizimleriyle, Hıristiyanlık başta olmak üzere, dünya dinlerinin egemen sınıflarca nasıl iktidar kurma aracı olarak kullanıldığını, “Gerilla İsa” figürünün nasıl ehlileştirildiğini ve Marksizm ile ateizm arasındaki ilişkiyi resmediyor.

  • Künye: Rius – Çizgilerle Ateistin El Kitabı, çeviren: Barış Yıldırım, Yordam Kitap

Henri Lefebvre – Diyalektik Materyalizm (2018)

Henri Lefebvre’den diyalektik materyalizm üzerine derinlemesine bir sorgulama.

Bunu yaparken praksisi diyalektik materyalizmin çıkış ve varış noktası olarak tanımlayan Lefebvre, hem prakisisi daha berrak bir ifadeye kavuşturmaya hem de onu bilinçli ve tutarlı bir toplumsal pratiğe dönüştürmeye çalışıyor.

Diyalektik materyalizmin bir dogma değil, araştırma ve eylem aracı olduğunu söyleyen Lefebvre, praksisin varlığı ve bilinci tanımlamak yerine onları konumlandırdığını belirtiyor.

Formel mantığın içerikle biçim arasında kurduğu ilişki sorunludur ve eleştiriye açıktır. Formel mantık hem çok fazla hem de çok az içeriğe sahiptir, içerik tökyönlüdür; alınıp kopartılır, hareketsiz kılınır ve metafizik bir düzleme yerleştirilir.” diyen Lefebvre, formel mantığı aşan ama idealizme saplanan Hegelci diyalektiğin sıkı bir Marksist eleştirisini yapıyor.

Kitaptan birkaç alıntı:

Bilgin bilgiyi ilerleterek düşüncenin hareketini tanıtlamış olur; ancak filozof da bilimin değerini tartışma konusu edip intikamını alır. Kesinlik ile üretkenlik arasındaki çelişki şiddetlenir;  bilimin değeri meselesi ve bilgi meselesi ortaya çıkar.”

Yaşamın anlamı, insan potansiyellerinin tam anlamıyla gelişmesinde yatar. Bu olanağı sınırlayan ve felç eden şey doğa değil, toplumsal ilişkilerin sınıfsal karakteridir.”

Formel mantığın içerikle biçim arasında kurduğu ilişki sorunludur ve eleştiriye açıktır. Formel mantık hem çok fazla hem de çok az içeriğe sahiptir, içerik tökyönlüdür; alınıp kopartılır, hareketsiz kılınır ve metafizik bir düzleme yerleştirilir. Bu mantıksal-metafizik postulat tam da  “büyüsel”  düşüncenin postulatına denk düşer: Biçimle içeriğin ilişkisi bir tür ortaklık olarak kavranır. Formel özdeşlik, büyüsel düşüncedekine benzer bir özdeşlik şeması haline gelir. Aslen büyü doktrinlerine ve gizemciliğe karşı yöneltilen formel mantık bu hedefine varamaz, rasyonel kesinlikten yoksun bu türden teorileri gerçek anlamda aşamaz ve onların düzeyinde kalır.”

  • Künye: Henri Lefebvre – Diyalektik Materyalizm, çeviren: Barış Yıldırım, Sel Yayıncılık, felsefe, 116 sayfa, 2018

Barış Terkoğlu ve Barış Yıldırım – Mahrem (2015)

Kirli ilişkiler, gizli belgeler eşliğinde ortaya dökülüyor.

Kız çocuğu S.Ö’ye tecavüz dosyasının kapatılması AKP-Cemaat ortaklığının ürünü müydü?

Gülen’in Pennsylvania’daki evini kimler bastı?

Özel hayatı Washington’da not edilen AKP milletvekili kimdi?

Hakan Fidan’ın İran bağlantısı nedir?

Bu ve buna benzer pek çok önemli sorunun yanıtı, elimizdeki kitapta.

  • Künye: Barış Terkoğlu ve Barış Yıldırım – Mahrem, Kırmızı Kedi Yayınevi

 

Carlos Diaz – Değerler Eğitiminde On Anahtar Sözcük (2009)

Madrid’teki Universidad Complutense ve Meksika’daki Universidad Pontificia’da felsefe profesörü olarak görev yapan Carlos Diaz, ‘Değerler Eğitiminde On Anahtar Sözcük’te, tasavvuftan edebiyata, felsefeden dine, romanlardan mitoslara pek çok kaynağa referansta bulunarak kendi değer anlayışını ve dünya görüşünü on anahtar sözcük aracılığıyla açıklıyor.

Bilmek, iyi niyet, denemek, görev, yapabilmek, umut etmek, dua etmek, tapınmak, yapmak ve dinlemek, Diaz’ın on anahtar sözcüğü.

Yazar, günümüzde değerlerin, maddi gelişmelerin aksine düşüşe geçmesinden hareketle, değerlerin nasıl güçlendirilebileceğini bu on kavram aracılığıyla anlatıyor.

  • Künye: Carlos Diaz – Değerler Eğitiminde On Anahtar Sözcük, çeviren: Barış Yıldırım, Gün Yayıncılık, eğitim, 104 sayfa

Paul Feyerabend – Bilimin Tiranlığı (2015)

Batı düşüncesinin önde gelen bir filozofunun, bilimin gelişimi ve modernite mitleriyle kıyasıya hesaplaşması.

Paul Feyerabend’in metni, bilim hakkındaki bazı temel varsayımlar ile bilimsel soyutlamaların yanlışlığı ve bilimsel ideolojinin insan yaşamı ve doğasına uymayan yüzeysel genellemelerine karşı güçlü bir uyarı niteliğinde olan bu yapıtı, günümüzde bilim eleştirisi alanında klasikleşmiş bir eser.

  • Künye: Paul Feyerabend – Bilimin Tiranlığı, çeviren: Barış Yıldırım, Sel Yayıncılık

Quentin Skinner – Modern Siyasal Düşüncenin Temelleri (2014)

Quentin Skinner’ın klasik eserinin, Rönesans dönemine odaklanan ilk cildi.

Yazar, Dante, Marsilyus, Erasmus ve Machiavelli gibi düşünürler üzerinden geç ortaçağ ve erken modern siyaset düşüncesinin temel metinlerini aktarıyor; modern devlet kavramının nasıl ortaya çıktığını araştırıyor.

  • Künye: Quentin Skinner – Modern Siyasal Düşüncenin Temelleri, Birinci Cilt: Rönesans, çeviren: Eren Buğlalılar ve Barış Yıldırım, Phoenix Yayınları

Carlos Reyes ve Rodrigo Elgueta – Çizgilerle Şili’de Allende’li Yıllar (2017)

Şili’de seçimle iktidara gelen ve emperyalist bir darbeyle düşürülen Salvador Allende’nin kişiliği ve mücadelesinin çizgili hikâyesi.

Yazar Carlos Reyes ve çizer Rodrigo Elgueta’nın bu belgesel çalışması, sol siyasette büyük dönüşüm ve tartışmalara vesile olmuş ve etkileri bugün de yoğun olarak devam eden Şili deneyimini başından sonuna izliyor ve bize her sayfasını ilgiyle okuyacağımız bir metin sunuyor.

Sosyalistlerin iktidara gelmesini sağlayan, Allende önderliğindeki Halk Birliği’nin (Unidad Popular) ortaya çıkma süreci, Allende’nin sıra dışı liderlik becerileri, sosyalizmin Şili’deki iktidar yılları, emperyalist güçlerin askeri darbe gerçekleştirerek verdikleri tepki, Allende’nin katledilmesi ve askeri darbe sonrasında Şili’de yaşananlar, kitabın çerçevesini oluşturuyor.

Kitap, son ana kadar yoldaşlarıyla askerlere karşı direnen Allende’nin hikâyesini anlatmakla yetinmiyor.

Aynı zamanda Şili’nin yakın tarihinde yaşananları da kapsamlı bir perspektifle kayda alıyor.

  • Künye: Carlos Reyes ve Rodrigo Elgueta – Çizgilerle Şili’de Allende’li Yıllar, çeviren: Barış Yıldırım, Yordam Kitap, çizgiroman, 128 sayfa, 2017

Rius – Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi (2014)

Kapitalizmin yıkımlar ve felaketlerle örülü çizgili tarihi.

Hikâyeyi, 15. yüzyıldaki feodal toplumdan günümüzün yeni sömürgeciliğine uzanarak anlatan Meksikalı usta çizer Rius, coğrafi keşifler, sanayi çağı, dünya savaşları, soğuk savaş ve neoliberal çağ gibi, bu korkunç tarihin belli başlı dönüm noktalarına eğiliyor.

  • Künye: Rius – Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi, çeviren: Nilay Akkurt ve Barış Yıldırım, Yordam Kitap