Sâdık Hidâyet – Seçme Eserler (2016)

Modern İran edebiyatının önde gelen isimlerinden Sâdık Hidâyet’ten iki öykü, bir manzum hikâye, bir oyun ve bir deneme.

Hidâyet’in melankolik üslubunun güzel birer örneği olarak okunabilecek bu metinler, insan ve hayvan arasındaki ontolojik ilişkiden evrenin yaratılışına ve hayatın anlamına kadar birçok evrensel temaya uzanıyor.

  • Künye: Sâdık Hidâyet – Seçme Eserler, çeviren: Mehmet Kanar, Ayrıntı Yayınları

Mehmet Kanar – Çözümlü Farsça Metinler (2010)

Mehmet Kanar’ı, iyi bir akademisyen olduğu kadar, Sadık Hidayet, Samed Behrengi ve Sâdi-i Şirâzî gibi İran edebiyatından yazarlardan yaptığı yetkin çevirileriyle de biliriz.

Bir dilden başka bir dile yapılan çeviriyi, başarılı bir gömlek giydirmeye benzeten Kanar’ın elimizdeki çalışmasında ise, klasik ve modern Farsçadan çözümlü metinler yer alıyor.

Kitap, Farsça öğrenenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmesi, çeviri tekniklerini öğrenmelerine yardımcı olması ve klasik ve modern Farsça manzum ve mensur metinlerin cümle yapılarına dikkat çekmesiyle, Farsça eğitimi alanında nitelikli bir kaynaktır diyebiliriz.

Klasik ve modern Farsçanın gramerinin, ayrıntılı fiil çekimlerinin, klasik Farsçadaki yapı farklılıklarının da verildiği kitap, daha sonra kolaydan zora doğru önce mensur, sonra manzum metinlere yer veriyor.

  • Künye: Mehmet Kanar – Çözümlü Farsça Metinler, Say Yayınları, dil, 294 sayfa

Sohrâb Sepehrî – Sekiz Kitap (2015)

“Uzaklarda

Bir kuğu sıçramış apansız uykudan

Yıkıyor lâcivert tozu beyaz kanadından” – Ağartı (s. 22)

Şair ve ressam Sohrâb Sepehrî, modern İran şiirinde metafizik şiiri ve Uzakdoğu mistisizmini temsil eden öncü isimlerden.

Bu önemli derleme, ilki 1953, sonuncusu da 1977’de yayınlanmış, benzersiz bir lirizmle örülü Sepehrî’nin sekiz kitabı bulan bütün şiirlerini sunmakta.

Mehmet Kanar’ın usta işi çevirisiyle.

  • Künye: Sohrâb Sepehrî – Sekiz Kitap, çeviren: Mehmet Kanar, Ayrıntı Yayınları, şiir, 304 sayfa, 2015

Mehmet Kanar (haz.) – İran Şiiri Antolojisi (2014)

‘İran Şiiri Antolojisi’, iki bin beş yüz yıllık tarihe sahip Fars şiirinin öne çıkan isimlerinin eserlerine yer veriyor.

Burada Hâfız-ı Şîrâzî, Sadî, Hayyâm, Attâr ve Mevlânâ gibi klasik dönem devlerinin yanı sıra, Ahmed-i Şamlu ve Furûğ-ı Ferruhzad gibi modern İran şiirinin önde gelen isimlerinin eserlerinden bir seçki sunuluyor.

  • Künye: Mehmet Kanar (haz.) – İran Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, antoloji, 240 sayfa

Mehmet Kanar – Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi (2013)

  • ÇAĞDAŞ İRAN EDEBİYATININ DOĞUŞU VE GELİŞMESİ, Mehmet Kanar, Say Yayıncılık, inceleme, 288 sayfa

CAGDAS

Mehmet Kanar ‘Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi’nde, çağdaş İran edebiyatının doğuşu ve Pehlevi hanedanı döneminin başladığı 1925 yılına kadarki gelişmeleri ele alıyor, bu yıldan günümüze kadarki İran edebiyatının bir panoramasını veriyor. Modern İran edebiyatını sosyal gelişmeye paralel bir şekilde ele almasıyla dikkat çeken inceleme, Farsça nesrin 19. ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde uğradığı değişiklikleri; İran edebiyatında yeni bir tür olan roman, hikâye, çocuk edebiyatı ve tiyatro türlerinin ilk büyük temsilcilerini; klasik Fars şiirinde yeni şekil, konu ve mazmun arayışına girmiş şairleri ele alıyor.

Mevlânâ Celâleddin Rûmî – Divân-ı Kebir’den Seçmeler (2012)

  • DİVÂN-I KEBİR’DEN SEÇMELER, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, hazırlayan ve çeviren: Mehmet Kanar, Say Yayınları, tasavvuf, 520 sayfa

 DIVAN

‘Divân-ı Kebir’, 13. yüzyılda yaşamış büyük mutasavvıf Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin aruzun yirmi dört bahrinde yazdığı gazel türündeki şiirleriyle rubailerinden oluşuyor. İşte elimizdeki çalışma, ünlü eserden, Mehmet Kanar’ın seçtiği gazel ve rubailer barındırıyor. Mevlânâ’nın buradaki eserleri, tasavvufun en ünlü metinleri olmalarının yanı sıra, satır aralarında O’nun yaşadığı dönemin koşullarını aydınlatacak detaylar barındırmasıyla da önemli bir tarihi kaynak niteliğinde. Kitabın sonunda, tasavvuf anlayışı ile Mevlânâ’nın düşüncesine giriş yapmak isteyenlere hitap eden nitelikli bir kavramlar sözlüğü de sunuluyor.

Mehmet Kanar – Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü (2011)

  • ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ, Mehmet Kanar, Say Yayınları, sözlük, 813 sayfa

 

Mehmet Kanar ‘Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü’nde, 12. yüzyıldan başlayıp 14. yüzyıl başlarına kadar geçen dönem içinde Karahanlı Türkçesi ile Kıpçak Türkçesininin de izlerinin görüldüğü Oğuz Türkçesinin ayrıntılı bir sözlüğünü oluşturuyor. Bilindiği gibi eski Anadolu Türkçesi, İstanbul’un fethinden sonra oluşmaya başlayan divan edebiyatı ile yerini Osmanlı Türkçesine bırakmıştı. İşte eldeki çalışma, Hoca Dehhâni, Ahmed Fakîh, Yunus Emre, Sultan Veled, Aşık Paşa, Kadı Burhaneddin, Seyyid Nesîmî ve Şeyhî gibi önemli şairler ve yazarlar yetiştirmiş eski Anadolu Türkçesine dair mufassal bir sözlük olmasıyla önemli bir boşluğu dolduruyor.