Senem Aydın-Düzgit – Türklük, Müslümanlık, Doğululuk (2015)

AB’nin Türkiye söylemlerinin, Avrupa kimliğinin söylemsel inşasını nasıl sağladığını tartışan bir kitap.

Avrupalı milletvekilleriyle yapılmış mülakatlara dayanan kitap, Türkiye’nin AB üyeliğine dair yürütülen ideolojik, ulusal ve kurumsal tartışmaların kapsamlı bir dökümü.

Kitap, temelde Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve üç Avrupa Birliği ülkesinin (Fransa, Almanya, İngiltere) Türkiye üzerine söylemlerini inceliyor.

Kitapta ele alınan kimi konular şöyle:

 • Uluslararası ilişkilerde kimlik,
 • Türkiye’nin üyeliği bağlamında, genişleme politikası yoluyla Avrupa’nın inşası,
 • AB-Türkiye ilişkilerindeki başlıca meseleler,
 • Bir güvenlik topluluğu olarak Avrupa,
 • Medeniyetler çatışmasına deva olarak Türkiye,
 • Avrupa için potansiyel bir güvenlik tehdidi olarak Türkiye,
 • Demokratik değerlerin savunucusu olarak Avrupa,
 • Türkiye demokrasisindeki belli başlı sorunlar,
 • Türkiye ve bir siyasi proje olarak Avrupa,
 • Avrupa’nın kültürel homojenliğini seyrelten veya Avrupa’da kültürel çeşitliliğe katkı yapan bir ülke olarak Türkiye…

Künye: Senem Aydın-Düzgit – Türklük, Müslümanlık, Doğululuk: AB’nin Türkiye Söylemleri, çeviren: Barış Cezar, Koç Üniversitesi Yayınları, siyaset, 217 sayfa, 2015

İsmail Cem – Türkiye, Avrupa, Avrasya: İkinci Cilt (2009)

İsmail Cem ‘Türkiye, Avrupa, Avrasya’ adlı çalışmasının bu ikinci cildinde, üzerinde en çok konuştuğu, en çok yazdığı konuların başında gelen Avrupa Birliği ve AB-Türkiye ilişkilerine odaklanıyor.

Cem’in, 1997-2002 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaparken, yaşadığı olaylardan ve edindiği deneyimlerden hareketle kaleme aldığı çalışma, konuya dair geniş bir değerlendirme niteliğinde.

Olaylar ve gelişmeleri AB ekseninde ele alan Cem, Bazı Batı Avrupa ülkeleriyle Türkiye’nin ilişkilerini inceliyor; Türkiye’nin kırk yıllık AB sürecinde vardığı aşamayı ve daha ileriye gidebilmesi için yapması gereken gerekli siyasî değişimlerin neler olduğunu anlatıyor.

Cem’in çalışmasının ilk cildi ise, şurada.

 • Künye: İsmail Cem – Türkiye, Avrupa, Avrasya: İkinci Cilt, İş Kültür Yayınları, siyaset, 367 sayfa

Srećko Horvat ve Slavoj Žižek – Avrupa Ne İstiyor? (2015)

Avrupa Birliği ve onun tarihsel hoşnutsuzlukları elimizdeki bu ikili tartışmanın ana konusu.

Yunanistan’da yaşanan ekonomik krizle başlayan tartışma, Avrupa Birliği hayallerinin büyük darbe aldığı bugün, Avrupalılık düşüncesi etrafında gelişecek yeni bir muhalefet biçiminin, yeni bir solun imkânlarını sorguluyor.

Srećko Horvat ve Slavoj Žižek arasındaki tartışmaya Aleksiz Tsipras da katılıyor.

 • Künye: Srećko Horvat ve Slavoj Žižek – Avrupa Ne İstiyor?, çeviren: Bora Vergili, Can Yayınları

Edgar Morin ve Mauro Ceruti – Bizim Avrupamız (2014)

Bugün boyutlu bir hal almış Avrupa krizi, iki düşünür açısından yeni ve büyük çaplı bir dönüşümün habercisi.

Avrupa halkları arasında kalıcı bir barışın ifadesi olan Avrupa fikrinin, hangi aşamada yalpalamaya başladığını irdeleyen yazarlara göre, Avrupa şimdi büyük çaplı bir yenilenme gerçeğiyle karşı karşıya.

 • Künye: Edgar Morin ve Mauro Ceruti – Bizim Avrupamız, çeviren: Şirin Tekeli, İletişim Yayınları

İrfan Kaya Ülger – Avrupa Birliği Rehberi (2008)

İrfan Kaya Ülger, ‘Avrupa Birliği Rehberi’nde, Batı Avrupa’daki bütünleşme hareketinin ne olduğunu, oldukça basit ve anlaşılabilir bir biçimde anlatıyor.

Kitabın birinci bölümünde AB’nin nasıl kurulduğu; ikinci ve üçüncü bölümlerde Maastricht Antlaşması öncesi ve sonrası gelişmeler ele alınıyor.

AB’nin organlarına odaklanan dördüncü bölümde, bu konuda 2007 yılı sonuna kadar kaydedilen gelişmeler inceleniyor.

Beşinci bölüm ortak politikalarına, altıncı bölüm de AB hukuk düzenine ayrılmış.

Kitabın yedinci bölümü, Türkiye-AB ilişkileri ve tam üyelik müzakerelerine, sekizinci bölümü ise AB’nin en aktüel konularından olan gelecek tartışmaları ile Türkiye’nin Avrupa’nın geleceğinde ne şekilde yer alabileceğine odaklanıyor.

Kitabın sonuna da, günümüzde ve geçmişte bütünleşme hareketine katkı sağlayan siyasilerin kısa biyografilerine yer veren bir bölüm eklenmiş.

 • Künye: İrfan Kaya Ülger – Avrupa Birliği Rehberi, Umuttepe Yayınları, rehber, 310 sayfa

Haluk Özdemir – Avrupa Mantığı (2012)

 • AVRUPA MANTIĞI, Haluk Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, inceleme, 432 sayfa

 

Haluk Özdemir ‘Avrupa Mantığı’nda, Avrupa bütünleşmesinin teori ve dinamiklerini açıklıyor. Avrupa entegrasyon teorileriyle ilgili bir değerlendirmeyle kitabına başlayan Özdemir, devamında, günümüz Avrupa politikalarını daha iyi yorumlayabilmek için Avrupalılık kavramının bizzat Avrupalılar tarafından nasıl algılandığını inceliyor. AB kurumları ile bu kurumlar arasındaki ilişki ve bazı karar süreçlerinin ardında yatan mantık; AB’nin genişleme sürecinin ardında yatan kaygı ve amaçlar ve ekonomik bir birliktelikten siyasal bir birlikteliğe dönüşen AB’nin evrimi, Özdemir’in çalışmasında değerlendirdiği kimi konular.

Olli Rehn – Avrupa’nın Gelecek Sınırları (2007)

 • AVRUPA’NIN GELECEK SINIRLARI, Olli Rehn, çeviren: Onur Şen ve Hasan Kaya, 1001 Kitap, siyaset, 208 sayfa

 

‘Avrupa’nın Gelecek Sınırları’nın alt başlığı ‘Türkiye Bir Köprü mü, Köprübaşı mı Yoksa Ergime Potası mı?’ Rehn, kitabının Türkçe baskısı için “Benim amacım hep AB ile Türkiye arasındaki karşılıklı anlayışı artırmak olmuştur. Bu kitabımın hem karşılıklı anlayışa hem de Türkiye ile AB arasındaki sivil toplum diyaloğuna katkı yapmasını görmek isterim,” diyor. Rehn bu diyalogdan bahsederken, istikrarlı, demokratik ve refah içinde bir Türkiye’nin AB’nin çıkarına olduğunun da altını çiziyor. Rehn, AB ve Türkiye arasındaki “ortak çıkar ve değerler”in de, bu iki yapının Irak, İran ve diğer Orta Doğu ülkelerindeki gelişmeler ile güvenlik; dinler, medeniyetler ve uygarlaşma ya da enerji ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler konusunda birbirlerine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Rehn’in kitabı, AB serüvini bir Avrupalının gözünden vermesiyle önemli.