Hakkı Süha Gezgin – Edebi Portreler (2013)

  • EDEBİ PORTRELER, Hakkı Süha Gezgin, yayına hazırlayan: Beşir Ayvazoğlu, Kapı Yayınları, deneme, 458 sayfa

 EDEBI

Yaklaşık kırk yıl boyunca İstanbul Erkek Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yapan Hakkı Süha Gezgin’in elimizdeki kitabı, Türkiye edebiyatının önde gelen simalarına dair kapsamlı yazılarından oluşuyor. Gezgin’in ele aldığı yazarların çoğunu tanıması ise, kitabın belge niteliğini kazanmasını sağlayan hususların başında geliyor. Yazar burada, Abdülhak Hamid’ten Ahmet Midhat Efendi’ye, Ahmet Rasim’den Bekir Sıtkı Kunt’a, Faruk Nafiz’den Fuat Köprülü’ye, Peyami Safa’dan Sabahattin Ali’ye birçok yazarı ve Dede Efendi’den Hacı Arif Bey’e, Neyzen’den Tatyos Efendi’ye birçok müzik insanını, kendine has titizliğiyle inceliyor.

Ángel Esteban ve Ana Gallego – Gabo ve Mario (2013)

  • GABO VE MARIO, Ángel Esteban ve Ana Gallego, çeviren: Süleyman Doğru, Doğan Kitap, edebiyat inceleme, 299 sayfa

 GABO

‘Gabo ve Mario’, Latin Amerika edebiyatının sayelerinde altın dönemlerini yaşadığı Gabriel García Márquez ile Mario Vargas Llosa arasındaki dostluğu ve kopuşu anlatıyor. Kitap, iki ünlü yazarın mektuplaşmalarla başlayan, ardından güçlü bir dostluğa doğru gelişen ilişkisini, Latin Amerika coğrafyasındaki toplumsal ve siyasi dönüşümlerle bağlantılar kurarak irdelemesiyle dikkat çekiyor. İki ismin yayınlanmamış mektuplarını barındıran çalışma, Latin Amerika edebiyatının dünya çapında ün kazanmasını sağlayan boom hareketi aracılığıyla bu coğrafyanın kültürel atmosferini ve aydınların Küba devrimine bakışını aydınlatıyor.

Fatih Arslan – Boş Zaman Figürleri (2012)

  • BOŞ ZAMAN FİGÜRLERİ, Fatih Arslan, Sinemis Yayınları, inceleme, 163 sayfa

 BOS

Fatih Arslan, ilgi çekici çalışması ‘Boş Zaman Figürleri’nde, erken dönem Türk romanında nesne-tüketim ilişkisini irdeliyor. Yazar burada, sancılı bir süreç halinde ilerleyen Türk modernleşmesini, Kant, Benjamin, Adorno ve Heidegger gibi düşünürlerin fikirleri ışığında analiz ediyor ve bu sürecin Tanzimat döneminde yazılmış romanlarda kendine nasıl yer bulduğunu araştırıyor. Arslan, Osmanlı’da zaman ve tüketim, tüketimi tetikleyen ekonomik dönüşümler ve Osmanlı’nın Batılılaşma çabasının toplum ve birey katında tezahürlerini, ‘Araba Sevdası’, ‘İntibah’, ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’ gibi dönem romanları üzerinden izliyor.

Mutlu Deveci – Ferit Edgü: Varoluş ve Bireyleşme (2012)

  • FERİT EDGÜ: VAROLUŞ VE BİREYLEŞME, Mutlu Deveci, Sel Yayıncılık, inceleme, 476 sayfa

 FERIT

Mutlu Deveci elimizdeki çalışmasında, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında, varoluşçu çizginin önemli simalarından olan Ferit Edgü’nün öykü ve roman türündeki yapıtlarını bilimsel kriterleri esas alarak değerlendiriyor. Deveci, kitabın “monografi” niteliğindeki ilk bölümünde, Edgü’nün yaşamı, yazın yaşamı ve yapıtlarını anlatıyor. Konuya dair zengin bir kaynakça da barındıran kitabın devamında ise, Edgü’nün öykü ve romanları yapı ve izlek açısından psikanalitik ve fenomenolojik olarak tahlil ediliyor ve yazarın yapıtları ses, sözcük ve tümce düzeyinde incelenerek biçim ve biçem açısından dili kullanma yöntemi analiz ediliyor.

Mario Vargas Llosa – Genç Bir Romancıya Mektuplar (2012)

  • GENÇ BİR ROMANCIYA MEKTUPLAR, Mario Vargas Llosa, çeviren: Emrah İmre, Can Yayınları, deneme, 124 sayfa

 GENC

Nobel Ödüllü Mario Vargas Llosa bu kitabında yer alan denemelerinde, roman sanatı hakkındaki düşüncelerini okurla paylaşıyor. Uzun yıllara yayılan yazma deneyimini ve edebiyata dair bilgi birikimini genç kuşaktan yazarlarla paylaşan Llosa, bunu yaparken Miguel de Cervantes, Jorge Luis Borges, Gabriel Garcia Marquez, Virginia Woolf, Herman Melville ve Franz Kafka gibi dünya edebiyatında iz bırakmış kimi yazarların eserlerini detaycı bir bakışla değerlendiriyor. Llosa burada, konu, biçim, üslup, zaman, anlatıcı, mekân ve karakter konusunda okurunu aydınlatırken, bir yandan da edebiyat ve yaşam arasındaki ilişkiyi tartışıyor.

Suiçi Kato – Japon Edebiyatı Tarihi (2012)

  • JAPON EDEBİYATI TARİHİ, Suiçi Kato, çeviren: Oğuz Baykara, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, inceleme, 875 sayfa

 

Edebiyat tarihçisi ve eleştirmen Suiçi Kato elimizdeki üç ciltlik kitabında, Japonya’nın bin 500 yıllık edebiyat serüvenini, Japon toplumunun tarihi ve kültürüyle harmanlayarak anlatıyor. Kato, edebiyatı yalnızca öykü, roman, şiir ve tiyatro eseri gibi türlerle sınırlı tutmayarak, tanımı, günce ve otobiyografi; filolojik, felsefi ve dinsel yazıları içerecek şekilde, oldukça geniş tutmuş. Japon kültüründe edebiyatın yeri, Japon dili ve yazı sistemi, Japon edebiyatının toplumsal gelişimi ve Japon dünya görüşü gibi aydınlatıcı konular da barındıran kitap, bir anlamda, Japon düşüncesinin gelişim süreçlerini de saptıyor.

Turgay Anar – Mekândan Taşan Edebiyat (2012)

  • MEKÂNDAN TAŞAN EDEBİYAT, Turgay Anar, Kapı Yayınları, inceleme, 672 sayfa

 

Turgay Anar, elimizdeki uzun soluklu çalışmasında, 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar İstanbul’daki yazarların buluşma yerlerini, diğer bir deyişle şehrin edebiyat mahfillerini araştırıyor, buradaki edebî faaliyetleri inceliyor. İstanbul’un edebiyat mahfilleri açısından zengin bir şehir olduğu biliniyorsa da, bu mahfillerin nerede ve nasıl oluştuğu, bunlara kimlerin, ne zaman gittiğiyle ilgili pek bir döküme sahip değiliz. Bu alandaki boşluğu dolduran çalışma, yazar evlerinden kıraathanelere, çay bahçelerinden pastaanelere, meyhanelerden lokanta ve restoranlara kadar, yazarların buluştuğu birçok mekâna uğruyor.

Göksel Aymaz – Nâzım Hikmet ve Memleket (2012)

  • NÂZIM HİKMET VE MEMLEKET, Göksel Aymaz, Yasakmeyve Yayınları, inceleme, 350 sayfa

 

Göksel Aymaz ‘Nâzım Hikmet ve Memleket’te, şair Nâzım Hikmet ve onun başyapıtı ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ aracılığıyla, sanat yapıtı üretiminin ve sanat yapıtı üreticisi olarak sanatçının üretiminin toplumsal koşullarını irdeliyor. Çalışmasını, kişilerin inançlarının, onları ne şekilde etkilediği fikri üzerine kuran Aymaz, söz konusu eseri incelerken, komünist dünya görüşünün Nâzım Hikmet’i nereye götürdüğünü araştırıyor. Aymaz bunu yaparken de, Pierre Bourdieu’nün “alan” sosyolojisi ile Plehanov, Lunaçarski, Lukacs, Adorno, Benjamin ve Eagleton gibi, Marksist kültür kuramcılarının fikirlerinden yararlanıyor.

Mustafa İsen – Dile Duran Ölüm (2012)

  • DİLE DURAN ÖLÜM, Mustafa İsen, Kapı Yayınları, inceleme, 321 sayfa

Mustafa İsen ‘Dile Duran Ölüm’de, klasik Türk edebiyatında ölüm düşüncesinin, ölenin iyiliklerini sayıp dökmek anlamına gelen mersiye formu çerçevesinde şiire yansımasını inceliyor. Çalışması boyunca, mersiyenin tarihi gelişimini de izleyen İsen, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında türün kronolojik yürüyüşünü; mersiyelerin nazım şekillerini; mersiyede kafiye ve redifi; mersiyelerde yas, dua ve temenniler  gibi konuları, kapsamlı bir bakışla irdeliyor. İsen ayrıca, padişahlara, şehzadelere, vezirlere, şeyhlere, aile bireylerine, dostlara, arkadaşlara, şehir ve hayvanlara yazılan mersiyelerden de örnekler veriyor.

Tamer Erdoğan – Türk Romanında Mütareke İstanbul’u (2012)

  • TÜRK ROMANINDA MÜTAREKE İSTANBUL’U, Tamer Erdoğan, Everest Yayınları, inceleme, 212 sayfa

 

Tamer Erdoğan, yeni bir baskıyla yayımlanan elimizdeki çalışmasında, bir yandan İstanbul’un işgal edildiği, öte yandan Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın başladığı Mütareke döneminde, Türk romanında İstanbul’un nasıl işlendiğini inceliyor. Beş yıl boyunca sürmüş bu işgalin, o dönemi deneyimlemiş yazarların eserlerine nasıl yansıdığı, çalışmanın odak noktasını oluşturuyor. Ercüment Ekrem Talu, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Âgah Sırrı Levend, Mehmet Rauf, Peyami Safa, Şükûfe Nihal, Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cevdet Kudret Solok ve Kemal Tahir, bu bağlamda ele alınan yazarlardan birkaçı.