Kolektif – Kürt Aşiretleri (2022)

Her bir müstakil Kürt aşiretinin tarihsel ve politik serüvenine odaklanan, konuyla ilgilenenlerin kitaplığında bulunması gereken arşivlik bir eser.

Tuncay Şur ve Yalçın Çakmak’ın derlediği kitap, devletle ilişkileri itaatle isyan arasında salınan aşiretler konusunda zengin bir bakış açısı sunuyor.

Osmanlı’yla müttefiklikten düşmanlığa uzanan ilişkileri sonucu Kürt aşiretleri, 16. yüzyıldan itibaren sürekli olarak bir ıslah çabasının nesnesi, “şakiliğin membası” olarak kayıtlara geçti, buna uygun bir muameleyle karşı karşıya kaldı.

On sekizinci yüzyılın ilk yarısına kadar geniş¸ bir coğrafya üzerinde otonom ve yarı otonom bir şekilde hükümranlık sürüp imparatorluğun takdir, taltif ve terfilerine mazhar olan da yine bu Kürt aşiretleri oldu.

Zaman içinde yoğunlaşan merkezîleşme politikalarıyla beraber Kürt aşiretlerinin devletle ilişkisi, çeşitli biçimlerde değişse de ana eksen sabitti: II. Abdülhamit’ten İttihat ve Terakki’ye ve nihayet Cumhuriyet’e devreden ilişki karşılıklı çıkarlara dayalı, itaatle isyan arasında salınan bir politik düzlemde belirlendi.

Her aşiretinse elbette kendi hususiyeti, tarihi, politik kabiliyeti, ayrı ayrı şahsiyeti vardı.

Bir bütün olarak aşiret ilişkileri ve olgusunun işleyişine dair genel bir çerçeve sunan Tuncay Şuur ve Yalçın Çakmak’ın derlediği ‘Kürt Aşiretleri’, birçok aşireti gerek kendi tarihleri, gerek tarihsel konumlanmaları çerçevesinde panoramik biçimde ele alıyor.

Aşiretler konusunda zengin bir bakış açısı sunan, kapsamlı bir derleme.

Kitaba katkıda bulunan isimler şöyle: Suavi Aydın, Ali Haydar Bektaş, Burak Bektaş, Hasan Biçim, Hamit Bozarslan, Serhat Bozkurt, Safiye Ateş Burç, Yalçın Çakmak, Ercan Çağlayan, Gökhan Çetinkaya, Erdal Çiftçi, Berhan Aren Çoban, Fasih Dinç, Mehmet Rêzan Ekinci, Kamil Fırat, Mehmet Fiğan, Suphi İzol, Hakan Kaya, Yener Koç, İsmet Konak, Orhan Örs, Tuncay Şur, Gültekin Uçar, Sedat Ulugana, Martin van Bruinessen, Hiroki Wakamatsu ve Lale Yalçın-Heckmann.

 • Künye: Kolektif – Aktör, Müttefik, Şakî: Kürt Aşiretleri, derleyen: Tuncay Şur ve Yalçın Çakmak, İletişim Yayınları, inceleme, 512 sayfa, 2022

Kolektif – 1990’larda Kürtler ve Kürdistan (2015)

Bir konferansa sunulan bildirileri bir araya getiren bu kitapta, başta Türkiye başta olmak üzere Irak, Suriye ve İran’da, 1990’lar boyunca Kürtlerin dünyasında yaşanan önemli gelişme ve dönüşümleri, sosyal, siyasal ve kültürel boyutlarıyla analiz ediliyor.

Kürtçe ve Türkçe yazılmış makalelerden oluşan kitapta,

 • Kürtlerin, dünyanın farklı coğrafyalarındaki deneyimleri,
 • Devletin Kürtlere yönelik 1990’larda değişen savaş stratejileri,
 • Serhildanlar aracılığıyla kitleselleşen Kürt direnişi,
 • Kürt hareketinde önemli bir dinamik olarak gençler,
 • Kürtlerin siyasal ayaklanmasının kültürel direnişe dönüşümü,
 • Özgürleşme mücadelesinde Kürt kadın hareketi,
 • Kürt legal siyasal hareketinde 1990’lar boyunca yaşanan dönüşümler,
 • Ve bunun gibi pek çok önemli konu irdeleniyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Martin van Bruinessen, Nazan Üstündağ, Hamit Bozarslan, İsmail Shems, Ziwar Alomar, Naif Bezwan, Adnan Çelik, Cengiz Güneş, Ahmet Yıldırım, Engin Sustam, Ruken Alp, Sibel Öz ve Cuma Çiçek.

 • Künye: Kolektif – 1990’larda Kürtler ve Kürdistan, derleyen: Ayhan Işık, Bülent Bilmez, Ronayi Önen ve Tahir Baykuşak, Bilgi Üniversitesi Yayınları

Kolektif – Kürtler: Milliyetçilik ve Politika (2017)

Suriye, Türkiye, Irak ve İran’ın modern siyasal tarihi bağlamında, Ortadoğu’da önemli bir politik güç kurmuş Kürtleri etnisite ve milliyetçilik ekseninde tartışan önemli bir derleme.

Etnisite ve milliyetçilik sorununu Kürtler temelinde ele alan ve özellikle ilk Kürt federal politikasının şekillenmekte olduğu Irak bağlamında bunu irdeleyen kitapta, etnisitenin ne olduğu ne olmadığı konusunda uzun zamandır kabul gören esaslar mercek altına alınıyor ve en önemlisi de, modernist, özcü ve tarihsel ekoller farklı açılardan eleştirilerek daha kompleks, akışkan bir etnisite anlayışı geliştiriliyor.

Kitapta,

 • Kürt milliyetçiliğinin modernist tarihi,
 • Kürtlerde uluslaşmaya giden yollar,
 • Kürtlerde parçalanmış kimlik ve parçalanmış politika,
 • Etnik tanımlar ve sınırlar,
 • Politikleşmiş sınırlar olarak din ve etnisite,
 • Kürt dilinin geliştirilmesi ve baskı altına alınması,
 • Erken dönem Kürt tarihine ilişkin yanlış kanılar ve gerçekler,
 • Sosyotarihsel perspektiften aşiret Asabiyyesi ve Kürt politikası,
 • Irak Kürdistan’ının siyasal iktisadı,
 • Kürtler ve Baas rejimi,
 • Kürtlerde siyasal İslam,
 • Federalizm ve Irak Kürtleri,
 • Irak Kürdistan’ında iç politika,
 • Ve Arap milliyetçiliği karşısında Kürt milliyetçiliği gibi, önemli konular tartışılıyor.

Kitapta yer alan yazarların hepsi de Kürtler yahut Ortadoğu hakkında çalışmaları olan isimler: Fred Halliday, Martin van Bruinessen, Joyce Blau, Maria O’Shea, Sami Zubaida, Gareth Stansfield, Michael M. Gunter, Hamit Bozarslan, Michiel Leezenberg, Joyce Blau, Abbas Vali, Saad B. Eskander, Falih A. Cabbar ve Hoşam Davud.

Tarih, antropoloji ve sosyolojinin politika, coğrafya ve dilbilimle birleştiği farklı disiplinlerden gelen yazarlar, buradaki tartışmaya zengin ve girift bir mahiyet kazandırıyor.

 • Künye: Kolektif – Kürtler: Milliyetçilik ve Politika, derleyen: Falih A. Cabbar ve Hoşam Davud, çeviren: Emine Ayhan, Ayrıntı Yayınları, siyaset, 336 sayfa

Martin van Bruinessen ve Stefano Allievi (der.) – Avrupa’da Müslüman Öznenin Üretimi (2012)

 • AVRUPA’DA MÜSLÜMAN ÖZNENİN ÜRETİMİ, derleyen: Martin van Bruinessen ve Stefano Allievi, çeviren: Attila Tuygan, İletişim Yayınları, sosyoloji, 294 sayfa

 

Önemli sosyolog ve antropologların katkıda bulunduğu ‘Avrupa’da Müslüman Öznenin Üretimi’, Batı Avrupa’daki İslami bilginin üretimini, konuyla ilgili kurumlar, dini otoriteler ve bu coğrafyadaki özgün pratiklerden yola çıkarak irdeliyor. Müslümanlığın Avrupa’daki yaşanma biçimleri konusunda aydınlatıcı bir çalışma olan kitap, buradaki Müslümanların teorik ve uygulamalı İslami bilgiyi nasıl edindiklerini, imam ve âlimlerin Avrupa’da nasıl eğitildiklerini, Müslüman tarikatçılığının farklı toplumlarla ilişki kurma deneyimini, Müslüman taleplerinin dile getirilmesinde Müslüman entelektüellerinin üstlendiği rolü tartışıyor.