Kolektif – Sosyoloji (2008)

Yedi yazar tarafından kaleme alınan ‘Sosyoloji’, sosyolojiye giriş konusunda kapsamlı bir kaynak.

Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde sosyolojik bakış açısının ne anlama geldiği anlatılıyor, ikinci bölümde de cinsiyet ve ırk gibi sosyal bölünmeler üzerinden iktidar ve politika kurumları inceleniyor.

Üçüncü bölümde aile ve medya gibi sosyal kurumlar ele alınıyor, dördüncü bölümde de sosyolojide kuram ve yöntem sorunları değerlendiriliyor.

Ele alınan konular ve tartışmaların diğer konu ve tartışmalarla ilişkisinin ‘Bağlantılar’ başlıklı kutularla gösterildiğini, bunun da çalışmayı nitelikli kıldığını söyleyelim.

Kitaba katkıda bulunan yazarlar ise şöyle: Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, Tony Lawson, David Skinner, Michelle Stanworth ve Andrew Webster.

 • Künye: Kolektif – Sosyoloji, çeviren: Kemal İnal, Yeliz Kartal, Nurgök Özkale, Kasım Toraman, Yağmur Özkan ve Ali Rıza Güngen, Siyasal Kitabevi, sosyoloji, 582 sayfa

Kolektif – Çağdaş Toplum Kuramından Portreler (2017)

Son yıllarda kavramsal ve kurumsal dönüşümlere dair giderek artan bir farkındalık ortaya çıktı.

Elimizdeki kitap da, son yirmi-otuz yılda toplumsal ve siyasal tartışmalara hâkim olan 35 düşünüre dair eleştirel tartışmalar içeriyor.

Bu figürlerin sosyolog, tarihçi, felsefeci, psikanalist ve siyaset kuramcılarına uzanan geniş bir alana yayılması ise, kitabın kapsamlı kılan başlıca husus.

Kitapta, Jürgen Habermas’tan Jacques Derrida’ya, Julia Kristeva’dan Fredric Jameson’a, Richard Rorty’den Luce Irigaray’a, Michel Foucault’dan Erving Goffman’a ve Edward Said’ten Zygmunt Bauman’a kadar birçok önemli ismin katkıları güncel tartışmalar da gözetilerek eleştirel bir perspektifle ele alınıyor.

Kitap, öznellik, psikanaliz, feminizm, modernite, postmodernite, küreselcilik, Marksizm, post-Marksizm, postkolonyalizm ve Queer kuramı gibi, toplum bilim alanını etkilemiş önemli kavram ve konuları da detaylı bir bakışla açıklıyor.

Çalışma, toplum bilimine yeni ilgi duymaya başlayan okurlar kadar, bu alandaki güncel tartışmaları takip etmek isteyenlere de fazlasıyla hitap edecek nitelikte.

Kitapta düşünceleri ele alınan isimler şunlar: Martin Heidegger, Georges Bataille, Maurice Merleau-Ponty, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Erving Goffman, Peter Berger, Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Roland Barthes, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Paul Virilio, Henri Lefebvre, Paul Ricoeur, Niklas Luhmann, Charles Taylor, Richard Rorty, Nancy Chodorow, Anthony Giddens, Ulrich Beck, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Donna J. Haraway, Fredric Jameson, Stuart Hall, Juliet Mitchell ve Edward Said.

Kitabın yazarları ise şöyle: Richard Polt, Michel Richardson, Nick Crossley, Douglas Kellner, Andrew Bowie, Graeme Gilloch, Patrick Baert, Ann Branaman, Bryan S. Turner, Stephen Katz, Victor Jeleniewski Seidler, Christina Howells, Kelly Oliver, Caroline Bainbridge, Mike Gane, Paul Patton, John Armitage, Rob Shields, Kathleen Blamey, Jakob Arnoldi, Francis Dupuis-Déri, Marcos Anvelovici, Geoffrey Gershenson, Michelle Williams, Anthony Elliott, Nick Stevenson, Bridget Fowler, Barry Smart, Joseph Schneider, Patricia Ticineto Clough, Sean Homer, Chris Rojek ve Sarah Wright.

 • Künye: Kolektif – Çağdaş Toplum Kuramından Portreler, derleyen: Anthony Elliott ve Bryan S. Turner, çeviren: Barış Özkul, İletişim Yayınları, sosyoloji, 566 sayfa

Abdullah Topçuoğlu, Gamze Aksan ve Duygu Alptekin – Yoksulluk ve Kadın (2014)

Alana önemli katkı sunan kitap, kadın yoksulluğunu sosyolojik, ekonomik ve feminist perspektiflerden irdeliyor.

Kadınların yoksulluğu ne denli derin yaşadığını verilerle ortaya koyan kitap, sorunu saptamaktan öte, yoksullukla başa çıkma stratejilerini ayrıntılı bir bakışla ele almasıyla da dikkat çekiyor.

  • Künye: Abdullah Topçuoğlu, Gamze Aksan ve Duygu Alptekin – Yoksulluk ve Kadın, Ayrıntı Yayınları, sosyoloji

Mahir A. Aziz – Irak Kürtleri (2013)

 • IRAK KÜRTLERİ, Mahir A. Aziz, çeviri: Zülal Kılıç, Kitap Yayınevi, sosyoloji, 239 sayfa

 IRAK

Mahir A. Aziz ‘Irak Kürtleri’nde, Irak’ın Kürdistan bölgesinde Kürt milliyetçiliğinin ve Kürt yurttaşların ulusal kimlik algılarının gelişimine odaklanıyor. Milliyetçiliğe ve ulusal kimliğe ilişkin ana kuramsal yaklaşımları ele alarak kitabına başlayan Aziz, ardından, modern öncesinden 20. yüzyıla kadar Kürdistan tarihini, Kürt milliyetçiliğinin 12. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadarki dönemini kapsayan erken aşamasını, Baas döneminde Kürt milliyetçi hareketini, Kürtlerde aşiretçilik ile milliyetçiliğin buluşmasını ve 1990’lardan başlayarak çağdaş Kürt ulusal kimliğinin gelişimini ayrıntılı bir bakışla tartışıyor.

Faleh A. Jabar ve Hosham Dawod (der.) – Aşiretler ve İktidar (2013)

 • AŞİRETLER VE İKTİDAR, derleyen: Faleh A. Jabar ve Hosham Dawod, çeviren: Ömer Öğünç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sosyoloji, 314 sayfa

ASIRETLER

‘Aşiretler ve İktidar’, Ortadoğu’daki etnisite ve milliyetçilik konusunu çok yönlü bir şekilde irdeleyen makalelerden oluşuyor. Ortadoğu aşiretlerinin değişim ve dönüşümlerini antropolojik ve sosyolojik bir çerçeveden araştıran kitapta, Arap ve Müslüman geleneğinde akrabalık ve aşiret ilişkileri; Irak’taki Baas yönetiminin totaliter yapısının kabileler üzerindeki etkisi; Kürt aşiretlerinin devletle ilişkileri; modern Irak’ta Yezidi aşiretleri; Mağrip, Arabistan ve İran’da kabile konfederasyonu ve siyasi örgütlenmeler olarak emirliklerin oluşumu; son dönem sömürgeciliğinde aşiretler ve milliyetçilin aldığı yeni biçim irdeleniyor.

Jean Baudrillard – Üretimin Aynası (2013)

 • ÜRETİMİN AYNASI, Jean Baudrillard, çeviren: Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, sosyoloji, 157 sayfa

 URETIMIN

Jean Baudrillard’ın 1973’te yayınlanan ‘Üretimin Aynası’, Marksizme yönelttiği eleştirilerle tartışma yaratmıştı. Yapısalcı antropoloji, Lacancı psikanaliz ve Marcel Maus’un antropolojik çözümlemelerinden yararlanan Baudrillard, modern Batılı toplumlar ile ilksel toplumlar arasında zihniyet ve akıl yürütme açısından büyük farklar olduğunu belirtiyor. Sanayileşmiş toplumların akılcılığa boyun eğdiğini, ilkel toplumlarınsa daha simgesel bir düzende yaşadıklarını söyleyen Baudrillard, Marksistlerin ilkel toplumları kuramsal olarak yanlış algılayıp onları evrensel kapitalist sistemin içine katmaya çalıştıklarını savunuyor.

Z. Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik (haz.) – Devrim Yahut Vasat (2012)

 • DEVRİM YAHUT VASAT, hazırlayan: Z. Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik, Bağlam Yayınları, sosyoloji, 258 sayfa

 DEVRIMYAHUT

‘Devrim Yahut Vasat’ta bir araya gelen makaleler, teknolojinin toplumsal analiz için açtığı imkânları ve toplumun gündelik hayatında “yeni”yle kurduğu ilişkiyi irdeliyor. Kitapta, “yeni”nin vasata dönüşmesinde kapitalizmin yarattığı koşulların etkisi, değişen teknolojilerle yapılan üretimin emeğin değersizleştirilmesiyle sonuçlanması, teknolojik gelişmelerin sınıfsal boyutu, yeni medya araçlarının toplumsal mücadele araçları olarak kullanılmasının imkânları, yeni medya ve etik, internetin direniş ve aktivizm için açtığı yollar ve sinemada Mısır ve Yunanistan’daki halk hareketlerinin temsil biçimleri gibi konular yer alıyor.

Belkıs Kümbetoğlu, İnci User ve Aylin Akpınar – Kayıp İşçi Kadınlar (2012)

 • KAYIP İŞÇİ KADINLAR, Belkıs Kümbetoğlu, İnci User ve Aylin Akpınar, Bağlam Yayınları, sosyoloji, 323 sayfa

 KAYIP

2008-2010 arasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Adapazarı ve Düzce’de gerçekleştirilmiş bir alan araştırmasına dayanan ‘Kayıp İşçi Kadınlar’, tekstil, gıda ve hizmet üretiminde kayıtdışı çalışan kadınların deneyim ve sorunlarını araştırıyor. Çalışma, kayıtdışı çalışan kadınların deneyimlerini işlerin bulunuşu, iş saatleri, belirsiz iş tanımı, çalışma saatleri ve sigortaya ilişkin işveren tutumu gibi farklı yönlerden ele alıyor. Göç eden kadınların çalışma şartlarını, küçük yaşta çalıştırılmayı ve kayıtdışı çalışmanın kadınların sağlığı üzerindeki etkilerini de irdeleyen çalışma, bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor.

Hakan Yılmaz ve Emre Erdoğan – “Bizi Yanlış Tanıyorlar…” (2012)

 • “BİZİ YANLIŞ TANIYORLAR…”, Hakan Yılmaz ve Emre Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sosyoloji, 173 sayfa

 BIZI

Bu denli geniş kapsamda yürütülen ilk araştırmalardan biri olan “Bizi Yanlış Anlıyorlar…”, Avrupalıların Türkiye ve Türkler hakkındaki algılarını araştırıyor, yani Avrupa aynasından görünen Türkiye’nin kapsamlı bir portresini sunuyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinden çok sayıda kişiyle yapılan bir anket çalışmasına dayanan araştırma, Avrupa halklarının Avrupa denince ne anladığını, Türkiye hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaştıklarını, Türkiye ve Türklere dair imajlarını ve hangi sebeplerle Türkiye’nin AB üyeliğine destek olduklarını veya buna  karşı çıktıklarını ortaya koyuyor.

Egemen Yılgür – Nişantaşı Teneke Mahallesi (2012)

 • NİŞANTAŞI TENEKE MAHALLESİ, Egemen Yılgür, İletişim Yayınları, sosyoloji, 216 sayfa

 

Egemen Yılgür elimizdeki nitelikli çalışmasında, 19. yüzyılın son çeyreğinde kurulmuş ve 20. yüzyılın son çeyreğine kadar kendi özgünlüğü ve çeşitliliğiyle varlığını sürdürmüş Nişantaşı Teneke Mahallesi’nin kapsamlı bir öyküsünü sunuyor. Saha çalışması, kaynak kişilerle yapılan mülakatlar ve gazete, dergi gibi yazılı kaynaklarla zenginleşen kitap, Teneke Mahallesi’ndeki gruplar ve gruplar arası ilişkileri; yoksulluğun sıradan olduğu mahalledeki ekonomik ilişkileri; mahallenin 1980’lerde yaşanan büyük dönüşüm sonucu ortadan kalkışını ve bu dönüşüm sürecinin mahalle sakinleri üzerinde yarattığı yabancılaşmayı inceliyor.