Grant Pooke ve Graham Whitman – Sanatı Anlamak (2012)

  • SANATI ANLAMAK, Grant Pooke ve Graham Whitman, çeviren: Tufan Göbekçin, Optimist Kitap, sanat, 245 sayfa

 

‘Sanatı Anlamak’, sanat hakkında fazla bir bilgiye sahip olmayan okuru hedefleyerek, konuyu karmaşık ve uzun analizlerle değerlendirmek yerine, net ve anlaşılabilir bir dille ele alıyor. Sanat ve sanat tarihini açıklayarak başlayan kitap, biçimciliği, çağdaş sanatı, sanat dönemlerini, sanat stillerini, resim materyallerini ve tekniklerini, postmodern sanatı, orijinal eserler ile röprodüksiyonları, dünyadaki ve Türkiye’deki önemli müzeler ile sergileri, Batılı olmayan sanat türlerini ve “ziyaretçi rekorları kıran” sanat sergilerini değerlendiriyor. Kitap, barındırdığı çok sayıda görsel malzemeyle de dikkat çekiyor.

Hubert Damisch – Bulut Kuramı (2012)

  • BULUT KURAMI, Hubert Damisch, çeviren: E. Burak Şarman, Metis Yayınları, sanat tarihi, 306 sayfa

 

Sanat tarihçisi Hubert Damish, sanat tarihinin yanı sıra felsefe ve göstergebilim gibi alanları da kapsayan ‘Bulut Kuramı’nda, Batı resminde bulut kullanımlarını tarihsel bir çerçeveden irdeliyor. Sanatta anlamın oluşumunu, bulut faktörünün resim diline ne gibi katkılar sunduğunu araştırarak ortaya koymayı amaçlayan Damisch’in kitabı, sanat göstergebilimi alanında yapılmış ilk çalışma. Yazar, bulut kuramını inşa ederken de, Corregio’nun Parma’da yaptığı kubbe fresklerini, Leonardo da Vinci’nin kimi eserlerini, El Greco ve Turner’ın eserlerinde bulut yöntemini kullanış biçimini, hatta klasik Çin resmini inceliyor.

Neil Cox – Picasso (2012)

  • PICASSO, Neil Cox, çeviren: Gülsüm Kara, Kolektif Kitap, sanat, 112 sayfa

 

Dünyayı değiştirmiş önemli isimlerle yapılan hayali söyleşilerin bu seferki konuğu, ressam Pablo Picasso. Picasso ile hayali bir muhabir arasında geçen bu söyleşi, Picasso’nun hayatının son on yılını geçirdiği Fransa’nın güneyindeki Mougins’deki evinde geçiyor ve Picasso’nun sıra dışı kişiliği ile onun devrim niteliğindeki eserlerine dair ilginç ayrıntılar barındırıyor. Hayali olmakla birlikte biyografik gerçeklere dayanan söyleşisinde Picasso, ölüm ve hayat, şiir ve resim, kübizm, sanatta nesnelerin önemi, sanatta üslup ve teknik, sanat ve politika, aşk ve aile hayatı konusundaki görüşlerini okurlarla paylaşıyor.

Adnan Acar – Estetik (2012)

  • ESTETİK, Adnan Acar, Doruk Yayınları, sanat, 224 sayfa

 

Adnan Acar ‘Estetik’te, tarihsel bir perspektifle Marksçı Estetik ile Toplumsal Gerçekçilik’i anlatıyor. Sanatın ne olduğuna dair geçmişten günümüze yürütülen tartışmalarla kitabına başlayan Acar, Hegel estetiği, Marks ve estetik, sanat ve insan, sanat ve değişim, Marksçılık ve bilimsel sanatları ele alıyor. Yazar, çalışmasının devamında da, Sovyetler Birliği’ndeki toplumcu gerçekçiliği, Sovyetler Birliği’nin sanat politikasını, bu politikanın sanatçılara etkisini, toplumcu gerçekçiliğin yazın dünyasındaki etkilerini, Mao’nun toplumcu gerçekçiliğe bakışını ve toplumcu gerçekçiliğin Türkiye’deki yansımalarını tartışıyor.

Ernst Fischer – Sanatın Gerekliliği (2012)

  • SANATIN GEREKLİLİĞİ, Ernst Fischer, çeviren: Cevat Çapan, Sözcükler Yayınları, sanat, 261 sayfa

 

Ernst Fischer’in, yeni bir baskıyla yayınlanan, alana dair klasikleşmiş yapıtı ‘Sanatın Gerekliliği’, sanatın evrimini başlangıcından günümüze izliyor ve sanat ile sanatçıların gelecekte dünyayı nasıl etkileyebileceği üzerine düşünüyor. Marksist eleştiri yaklaşımıyla, sanatın gelişimini irdeleyen Fischer, sanatın ne gibi görevleri olduğunu, sanatın tarihin hangi döneminde başladığını, sanat ve kapitalizm arasında nasıl bir etkileşim olduğunu, öz ve biçim ayrılığını ve sanatta gerçekliğin yitirilişini anlatıyor. Sanat ve insan ilişkisine dair nitelikli bir eser olan kitap, John Berger’in önsözüyle okurlara sunuluyor.

Arthur Coleman Danto – Sıradan Olanın Başkalaşımı (2012)

  • SIRADAN OLANIN BAŞKALAŞIMI, Arthur Coleman Danto, çeviren: Esin Berktaş ve Özge Ejder, Ayrıntı Yayınları, sanat, 235 sayfa

 

Günümüz estetik teorisinin önemli isimlerinden Arthur Coleman Danto ‘Sıradan Olanın Başkalaşımı’nda, çağdaş sanat kuramını çok yönlü bir bakışla irdeliyor. Hem sanat felsefesi hem de sanat tarihi alanlarında nitelikli bir kaynak olarak düşünülebilecek kitabında Danto, “Sıradan nesneler nasıl sanat yapıtlarına dönüşür?” sorusunun yanıtını ararken, bu bağlamda sanatta “üslup” konusunu da tartışmaya açıyor. Sanat yapıtları ve salt gerçek şeyler; bağlam ve nedensellik; felsefe ve sanat; estetik ve sanat yapıtı; yorum ve tanımlama; sanat yapıtı ile salt temsiller ve metafor, irade ve üslup, Danto’nun irdelediği diğer konular.

Alain Vircondelet (haz.) – Balthus’ün Anıları (2012)

  • BALTHUS’ÜN ANILARI, hazırlayan: Alain Vircondelet, çeviren: Orhan Suda, Yapı Kredi Yayınları, anı, 182 sayfa

 

‘Balthus’ün Anıları’, 20. yüzyılın en büyük ressamlarından biri olarak kabul edilen ve asıl adı Balthazar Klossowski de Rola olan Balthus’ün kendi ağzından derlenmiş anılarına yer veriyor. Genelde suskun biri olan Balthus, içini, bu kitabı hazırlayan Alain Vircondelet’ye dökmüş. Bu anılar, Balthus’ün sanat, resim, yaşam ve ölüm üzerine düşüncelerini, gözlemlerini, aykırı ve öfkeli yargılarını okurlara sunmasıyla dikkat çekiyor. Kitapta, Balthus’ün Paris, Roma ve İsviçre’de sürüp giden heyecanlı yaşamı; Artraud’yla, Giacometti’yle ve Picasso’yla dostlukları; resimleri, aşkları ve kızgınlıklarına dair anıları bulunuyor.

Robin George Collingwood – Kısaca Sanat Felsefesi (2012)

  • KISACA SANAT FELSEFESİ, Robin George Collingwood, çeviren: Talip Kabadayı, BilgeSu Yayınları, sanat, 111 sayfa


20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Robin George Collingwood, bilhassa tarih felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir. Collingwood bu denemesinde, sanat üzerine genel bir kavrayış ortaya koymaya çalışırken, sanatın ve sanatçının kendine özgü doğasını; sanatın neden ölümsüz olduğunu; sanat ile tarih ve sanat ile felsefe arasıdaki ilişkiyi çözümlemeye koyuluyor. Biçimsel sanat ve doğalcı sanat, klasik ve romantik sanat, sanatlar arasındaki ayrımlar gibi sanattaki belli başlı konuları ele alan Collingwood, sanat kavrayışı içerisine giren “yüce”, “güzel”, “ilham” gibi kavramların kökenlerine de iniyor.

Hakkı Hünler – Estetik’in Kısa Tarihi (2011)

  • ESTETİK’İN KISA TARİHİ, Hakkı Hünler, Doğu Batı Yayınları, sanat, 515 sayfa

 

Hakkı Hünler, ‘Estetik’in Kısa Tarihi’ başlıklı elimizdeki kitabında, modern kültür ve sanatı felsefi düşüncenin kılavuzluğunda inceliyor. Sanatı ve sanatın dilini etkileyen, modern öznenin parçalanmasının sanat felsefesindeki izini süren yazar, politika, estetik ve ahlak arasındaki bağlantıları Descartes, Hume, Rousseau ve Kant gibi klasik düşünürlerin fikirleri aracılığıyla ortaya koyuyor. Hünler ayrıca, avangard ile postmodern süreçleri toplumsal bağlamları içine yerleştirmeye çalışıyor. Estetiğin, burjuva toplumunun bir ürünü olduğunu söyleyen yazar, bu toplumdaki varoluş trajedisinin estetik söylemdeki yansımalarını araştırıyor.

Charles Harrison ve Paul Wood (ed.) – Sanat ve Kuram (2011)

  • SANAT VE KURAM, editör: Charles Harrison ve Paul Wood, çeviren: Sabri Gürses, Küre Yayınları, sanat, 1304 sayfa

 

‘Sanat ve Kuram’ başlıklı elimizdeki eser, 1900-2000 yılları arasında konuya dair farklı kişilerce kaleme alınmış ve çok çeşitli kaynaklardan derlenmiş metinleri bir araya getiren bir antoloji. Bu geniş kapsamıyla antoloji, sanat araştırmacılarının olduğu kadar, konuya ilgi duyan okurların da ilgisini ziyadesiyle çekebilecek nitelikte. Kitapta, sanat ve kurama simgeciliğin katkılarından modern dünya düşüncesine, sanattaki rasyonalizasyondan sanat ile özgürlük, sorumluluk ve güç arasındaki ilişkiye ve bireyciliğin toplum ve sanatta kendine nasıl yer bulduğundan postmodern sürecin sanattaki yansımalarına kadar birçok konu yer alıyor.