Ahmet Atıl Aşıcı ve Ümit Şahin (ed.) – Yeşil Ekonomi (2012)

  • YEŞİL EKONOMİ, kolektif, editör: Ahmet Atıl Aşıcı ve Ümit Şahin, Yeni İnsan Yayınevi, ekoloji, 224 sayfa

 

Farklı yazarların katkıda bulunduğu ‘Yeşil Ekonomi’nin ana ekseni, yeşil ekonomi ve yeşil yeni düzenin teorik ve tarihsel açıklamalarını somut politika önerileriyle birleştirmek. Fransız iktisatçı Alain Lipetz’in nitelikli makalesi, konuyu tarihsel bir plana oturtarak yeşil ekonominin zorunluluğunu ve uygulama zorluklarını anlatıyor. Türkiye’de, alanında yayımlanan ilk kitaplardan biri olma özelliğine sahip derlemenin diğer yazıları da, yeşil yeni düzenin ekolojik, istihdama yönelik ve sosyal boyutlarını irdeliyor; ayrıca Avrupa Birliği ölçeğinde geliştirilen somut, uygulanabilir ve reformcu politik öneriler sunuyor.

Ümit Sönmez – Piyasanın İdaresi (2011)

  • PİYASANIN İDARESİ, Ümit Sönmez, İletişim Yayınları, inceleme, 247 sayfa

 

Kamu yönetimi ve siyasal iktisat alanlarında çalışmalar yapmış Ümit Sönmez, ‘Piyasanın İdaresi’nde, eleştirel bir neoliberalizm okuması üzerinden, kimilerinin “devlet içinde devlet” diyerek eleştirdiği, kimilerinin de tüm toplumsal ve yönetimsel sorunların çözümü olarak alkış tuttuğu bağımsız düzenleyici kurumları (BDK) ayrıntılı şekilde masaya yatırıyor. Bu kurumların nasıl kurulduklarını sorgulayan ve onların mevcut örgüt yapılarını, işlevlerini ve güçlerini nereden aldıklarını araştıran çalışma, konuyla ilgilenenler için kılavuz niteliğinde bir eser. Sönmez, tarihsel süreçleri ve kuramsal gelişmeleri de içine alan bir perspektifle, bu kurumların nasıl ve neden kurulduklarını analiz ediyor; bununla paralel şekilde, neoliberalizmin devlet-piyasa ilişkisine dair tasarımını da bütünlüklü bir bakışla ortaya koyuyor.

Murat Şeker – İstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması (2011)

  • İSTANBUL’DA YAŞAM KALİTESİ ARAŞTIRMASI, Murat Şeker, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yayınları, inceleme, 194 sayfa

 

Murat Şeker’in elimizdeki çalışması, İstanbul’un yaşam kalitesini, veri ve analizler yoluyla araştırıyor. İstanbul’un 39 ilçesinden insanlarla yapılan yüz yüze görüşmelerle oluşturulan kitap, ilçelere ait değişkenlerden yararlanarak yaşam kalitesi endeksine ve saha görüşmelerinden hareketle de şehrin standart bir yaşam kalitesine ulaşıyor. Kitap, şehirde yaşayan insanların hayat kalitesini ölçerken, aile yaşamından konuta, iş yaşamından sağlığa, ekonomik yapıdan kentsel memnuniyete uzanan geniş bir yelpazede göstergeler barındırmasıyla, İstanbullular ve şehrin yöneticileri kadar, konuyla ilgilenen akademisyenlere de hitap edecek nitelikte.

Charles P. Kindleberger – Cinnet, Panik ve Çöküş (2007)

  • CİNNET, PANİK VE ÇÖKÜŞ, Charles P. Kindleberger, çeviren: Halil Tunalı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ekonomi, 342 sayfa

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde çok etkili olmuş MIT iktisatçılarından biri olan Charles P. Kindleberger’in ‘Cinnet, Panik ve Çöküş’ü, ilk olarak 1978’de yayımlanmıştı. Çalışma, yazarın “kökü kurumayan döngüler” olarak tanımladığı mali krizler tarihine odaklanıyor ve yazarın iyi anlatımıyla da renkleniyor. Kitap, mali krizlerin tarihini verirken, dünya ölçeğinde, buna neden olan etkenleri de ayrıntılı olarak işliyor. Kitap, mali krizlerle arası çok iyi olmaya başlayan Türkiye’ye dair bir okuma sunması yönüyle de ilgiye değer.

Şebnem Gökçeoğlu Balcı – Tutunamayanlar ve Hukuk (2007)

  • TUTUNAMAYANLAR VE HUKUK, Şebnem Gökçeoğlu Balcı, Dost Yayınevi, hukuk, 165 sayfa

‘Tutunamayanlar ve Hukuk’, temelde refah devletinin krizine odaklanmasıyla ilgiye değer. Refah devletinin krizi, sosyal hakları hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştirememiş, büyük bir sorun olan işsizliğin üstesinden hiçbir zaman gelememesiydi. Kitabın başlığına alınan ‘tutunamayanlar’ kavramı, olumsuz bir tabir olmaktan çok, toplumda varolan yerleşik bir tanım olarak, içinde bulunduğu sistemde hiçbir sosyal hakka sahip olmayan bireyi tanımlamak amacıyla kullanılmış. Tutunamayanlar, refah devletinde, işsiz olanları, sosyal haklara sahip olmayanları işaret ediyor. Çalışma giriş ve sonuç dışında, ‘Refah Devletinin Kurucu Unsurları’, ‘Refah Devletinin Felsefi Krizi’ ve ‘Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Korunma Hakkı’ şeklindeki üç bölümden oluşuyor. Balcı’nın çalışması, bireyin, refah devleti, sosyal devlet, sosyal haklar karşısındaki konumuna odaklanmasıyla ilgiye değer.

İlker Belek – Esnek Üretim, Derin Sömürü (2011)

  • ESNEK ÜRETİM, DERİN SÖMÜRÜ, İlker Belek, Yazılama Yayınları, siyaset, 263 sayfa

Esnek üretim konusunun, modern kapitalist sömürünün yeni bir biçimi olduğunu biliyoruz. İşte, ‘Postkapitalist Paradigmalar’ın da yazarı İlker Belek, ‘Esnek Üretim, Derin Sömürü’de bu sömürünün farklı boyutlarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Belek, burada, esnek üretim, esnek teknoloji, esnek yönetim ve esnek istihdam biçimlerini, farklı ülkelerin somut deneyimlerini de ihmal etmeden inceliyor. “Toplam Kalite Yönetimi” ve “Kalite Çemberleri” gibi kavramları ele alan Belek, esnek üretimin işçi sınıfı üzerindeki etkilerini detaylı bir bakışla irdeliyor; esnek üretime karşılık, sosyalizmin işyeri ölçeğini nasıl planlayacağını tartışıyor.

Kenan Mortan ve Önder Küçükerman – Çarşı, Pazar, Ticaret ve Kapalıçarşı (2010)

  • ÇARŞI, PAZAR, TİCARET VE KAPALIÇARŞI, Kenan Mortan ve Önder Küçükerman, İş Kültür Yayınları, tarih, 382 sayfa

‘Çarşı, Pazar, Ticaret ve Kapalıçarşı’, ilk olarak ‘Kapalıçarşı’ adıyla 2007’de yayımlanmıştı. Kenan Mortan ve Önder Küçükerman’ın tümüyle yenilediği ve bazı bölümler ekledikleri kitap, bedestenin bir kapalıçarşı içindeki işlevini irdeleyerek başlıyor. Yazarlar devamında, İstanbul çarşıları konusunu ele alarak, çok sayıda çarşı, han, arasta ve pasajda geleneksel ticaretin nasıl gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Asur ticaret kolonilerinin Anadolu’da kurduğu karumlar kolonisine değin uzanan çalışma, ilk çarşılardan günümüze kadar çarşı kültürünün geçirdiği dönüşümleri kapsamlı bir bakışla değerlendirmesiyle, önemli bir boşluğu dolduruyor.

Nevzat Evrim Önal – Anadolu Tarımının 150 Yıllık Öyküsü (2010)

  • ANADOLU TARIMININ 150 YILLIK ÖYKÜSÜ, Nevzat Evrim Önal, Yazılama Yayınları, tarih, 216 sayfa

Nevzat Evrim Önal ‘Anadolu Tarımının 150 Yıllık Öyküsü’nde, 1960-1980 döneminde hararetle yapılan bir tartışmaya, Türkiye tarımının kapitalistleşmesi konusuna geri dönüyor. Önal’ın buradaki temel tezi, Anadolu tarımının kapitalistleşme dinamiklerinin cumhuriyetin kuruluşundan çok daha eskiye, Tanzimat’a kadar dayandığıdır. Yazar, bu tezinden hareketle, tarım toprakları üzerinde ilk kez özel mülkiyet hakkının tanındığı 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi’ni çalışmanın başlangıç tarihi olarak belirliyor. Çalışma, Türkiye’nin yüz elli yıllık tarımsal dönüşümüne olduğu kadar, ülkenin sosyal tarihine dair önemli ipuçları da sunuyor diyebiliriz.

George Monbiot – Manifesto (2007)

  • MANİFESTO, George Monbiot, çeviren: Pınar Şengözer Şiraz, Plan B Yayınları, siyaset, 232 sayfa

George Monbiot’nun ‘Manifesto’su, bir dünya parlamentosu çerçevesinde farklı bir dünya düzeni tasarlıyor. IMF ve Dünya Bankası’nın kapatılması, Keynes’in planladığı Uluslararası  Kliring Birliği’nin kurulması, yoksul dünyanın borç sorununu çözme önerileri, Monbiot’nun tasarılarından birkaçı. Çevreci, eylemci, akademisyen ve gazeteci kimliğine sahip Monbiot’nun bu kitabı, günümüzdeki politik çıkmazlara kendince çözüm önerileri getirmesiyle ilgiye değer. Şirketler ve hükümetlerin iktidarına son vererek dünya halklarının demokratik iktidarını başlatmak, kendisinin kavramsallaştırmasıyla “Baskı Çağı’nı sona erdirip Rıza Çağı’nı başlatmak”, yazarın kendine koyduğu başlıca hedef.

Ahmet Haşim Köse ve Ahmet Öncü – Tahsildarlar ve Borçlular (2006)

  • TAHSİLDARLAR VE BORÇLULAR, Ahmet Haşim Köse ve Ahmet Öncü, Evrensel Yayınları, siyaset, 167 sayfa

‘Tahsildarlar ve Borçlular’ın alt başlığı, ‘Karşı-İktisat Gözüyle Dünya Kapitalizmi ve Türkiye’. Kitabın yazılmasının asıl amacı, her geçen gün yaşanan ekonomik sıkıntıların bireysel değil toplumsal olduğunu hatırlatmak. Kitap buradan hareketle, gün geçtikçe kendini daha bir dayatan zorlu ekonomik koşulları hedef alarak, toplumu bir karşı-iktisata davet ediyor. Dünyada ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar ile Türkiye’deki verili iktisadi sorunlar böylesi çalışmalara duyulan ihtiyacı arttırıyor. Kitap, ekonomi dünyasındaki sınıfsal ve toplumsal mücadeleyi esas alarak, tahsildarlara karşı borçluların bu mücadelede sahip olması gereken argümanları kuruyor.