Pierre Vidal-Naquet – Homeros’un Dünyası (2012)

  • HOMEROS’UN DÜNYASI, Pierre Vidal-Naquet, çeviren: Devrim Çetinkasap, İş Kültür Yayınları, inceleme, 138 sayfa

 HOMEROS

Ünlü Fransız tarihçi ve Yunan dili, edebiyatı uzmanı Pierre Vidal-Naquet, birikimlerinden süzülen elimizdeki çalışmasında, Batı edebiyatının kurucu metinleri olarak kabul edilen Homeros’un ‘İlyada’ ve ‘Odysseia’ destanlarını inceliyor. Bu iki destanın kişisel olarak kendisine verdiği hazzı okurlarıyla paylaşan Vidal-Naquet, destanlardan bazı parçalar da naklederek, ‘İlyada’ ve ‘Odysseia’yı hem zamanda hem de mekânda kendi bağlamları içine yerleştiriyor. Keyifli üslubuyla dikkat çeken çalışma, destanlara yansıyan dünyanın şifrelerini çözerken, Odysseus’un hangi düşsel veya imgesel dünyada yolculuk yaptığını da araştırıyor.

Kemal İnan – Teknolojik İş(lev)sizlik (2012)

  • TEKNOLOJİK İŞ(LEV)SİZLİK, Kemal İnan, İletişim Yayınları, siyaset, 372 sayfa

 

Kemal İnan ‘Teknolojik İş(lev)sizlik’te, otomasyon teknolojilerinin insanları ezen işlerin sonunu getirmesinin yanı sıra, işsizliğin de başlıca etkenlerinden biri oluşunu araştırıyor. Bilgi-üretim kompleksinin oluşturduğu ortamın bir sorun mu yoksa bir olanak mı olduğunu tartışan çalışma, teknolojik işsizlik sorununun altında yatan tarihi, ekonomiyi ve siyaseti irdeliyor. İlkin, bilginin geçmişten günümüze evrimini ele alan İnan, devamında da, otomasyon teknolojilerinin üzerine kurulduğu altyapıyı; bilgi-üretim kompleksinin ekonomik yapısını ve teknolojinin getirdiği ekonomik sorunun aşılıp aşılamayacağını tartışıyor.

Dilek Zaptçıoğlu – “Yeterince Otantik Değilsiniz Padişahım” (2012)

  • “YETERİNCE OTANTİK DEĞİLSİNİZ PADİŞAHIM”, Dilek Zaptçıoğlu, İletişim Yayınları, inceleme, 381 sayfa

 

Dilek Zaptçıoğlu ‘Yeterince Otantik Değilsiniz Padişahım’da, Türkiye’nin modernleşme tarihini kapsamlı bir bakışla irdeliyor. Padişah Abdülaziz’in 1867 Paris Dünya Fuarı’nı ziyareti ve ziyaretin Batı camiasında yarattığı hayal kırıklığı, çalışmanın seçtiği bir kalkış noktası. Zira Batı, Abdülaziz’i coğrafyalarına geniş bir haremle gelmeyişi, başında türban, sırtında işlemeli kaftanlar ve yanında Afrikalı köleler olmayışı nedeniyle yeterince “otantik” bulamamıştı. Zaptçıoğlu, bu ve buna benzer ayrıntılardan yola çıkarak, Türkiye’nin modernleşme deneyimini, Batı’dan Doğu’ya, dünyanın farklı ülkelerinin deneyimleriyle karşılaştırıyor.

Jacob Bronowski ve Bruce Mazlish – Leonardo’dan Hegel’e Batı Düşünce Tarihi (2012)

  • LEONARDO’DAN HEGEL’E BATI DÜŞÜNCE TARİHİ, Jacob Bronowski ve Bruce Mazlish, çeviren: Elvan Özkavruk Adanır, Say Yayınları, tarih, 694 sayfa

 

‘Leonardo’dan Hegel’e Batı Düşünce Tarihi’, Batı’nın Rönesans’tan 19. yüzyılın başlangıcına kadar geçen döneminin düşünsel gelişim sürecini açıklıyor. Kitapta, Batı’nın Ortaçağ’dan silkinişi, muhalif düşüncenin gelişimi ve büyük devrimler çağı, Leonarda da Vinci, Galileo, Rousseau, Adam Smith ve Hegel gibi önemli düşünürlerin fikirleri üzerinden izleniyor. Batı düşünce tarihini dört yüz yıllık bir zaman diliminde izleyen çalışmanın, bu geniş tarihi, siyaset ve felsefe gibi tek bir düşünce alanıyla sınırlı tutmayarak düşünce evreninin başka alanlarını da kapsayacak şekilde irdelemesiyle özgün olduğunu söyleyebiliriz.

Besim F. Dellaloğlu – Ahmet Hamdi Tanpınar (2012)

  • AHMET HAMDİ TANPINAR, Besim F. Dellaloğlu, Kapı Yayınları, inceleme, 217 sayfa

 

Besim F. Dellaloğlu elimizdeki ilgi çekici çalışmasında, Ahmet Hamdi Tanpınar fetişizmi örneğinden hareketle Türkiye modernleşmesinin zihniyet dünyasını tartışmaya açıyor. Üniversitelerde, Tanpınar üzerine dersler veren Dellaloğlu, öğrencilerinin Tanpınar’ı “muhafazakar” olarak tanımlayıp ona önyargıyla yaklaştığını belirtiyor. Bu durumun yalnızca öğrenciler özgü olmadığını, bunun, Türkiye modernleşme zihniyetinin ürettiği en önemli hurafelerden biri olduğunu söyleyen Dellaloğlu, Tanpınar’ın söylendiği gibi Doğu-Batı uzlaştırıcısı ve yerlici olmadığını; “Asrı saadet” ya da “Altın Çağ” arayışında olmadığını savunuyor.

F. W. Hasluck – Bektaşilik İncelemeleri (2012)

  • BEKTAŞİLİK İNCELEMELERİ, F. W. Hasluck, çeviren: Râgıb Hulûsi (Özden), yayıma hazırlayan: Mehmet Kanar, Say Yayınları, inceleme, 224 sayfa

 

İngiliz şarkiyatçı F. W. Hasluck ‘Bektaşilik İncelemeleri’nde, Bektaşilik üzerinden Anadolu’nun dini tarih ve etnografyasına dair önemli tespitlerde bulunuyor. Yazar burada yer alan makalelerinde ilkin, Bektaşilerin coğrafi dağılımına odaklanıyor. Bu analizde Anadolu başta olmak üzere El Cezire ve Irak, Mısır, İstanbul, Rumeli, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Yunanistan, Arnavutluk ve Avusturya-Macaristan gibi geniş bir coğrafi alanda Bektaşiliğin izi sürülüyor. Yazar bunun yanı sıra, Anadolu’da Hıristiyanlık ve Müslümanlık arasındaki etkileşimler ile sultanların kılıç kuşanması gibi farklı detayları da irdeliyor.

Cevat Akkanat – Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri (2012)

  • GELENEK VE İKİNCİ YENİ ŞİİRİ, Cevat Akkanat, Okur Kitaplığı, inceleme, 472 sayfa

Cevat Akkanat ‘Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri’nde, geleneğin Türkiye şiirindeki karşılığını ve görünümlerini tespit etmeye çalışıyor. 1950 sonrasında gelişen ve üzerinde yoğun tartışmalar yapılan İkinci Yeni şiir hareketini oluşturan şairlerin gelenekle uyumlu oldukları veya gelenekten uzak düştükleri yönler, çalışmanın omurgasını oluşturuyor. Akkanat ilkin, İkinci Yeni hareketini, çağının sosyal ve edebi manzarası içinde, Batı şiiriyle kurduğu ilişkiler bağlamında değerlendiriyor. Yazar devamında da, hareketi temsil eden şairlerin gelenek hakkındaki görüşlerini, hem şiirleri hem de fikirleri bağlamında irdeliyor.

John R. Bradley – Peçenin Arka Yüzü (2012)

 

  • PEÇENİN ARKA YÜZÜ, John R. Bradley, çeviren: Nur Yener, Yurt Kitap, inceleme, 287 sayfa

John R. Bradley ‘Peçenin Arka Yüzü’nde, Ortadoğu’daki fuhuş sektörünü, bölgenin yaşadığı dönüşümler üzerinden anlamaya çalışıyor. Bradley, Ortadoğu’da 1979 olaylarının ve özellikle İran devrimi ile Mekke kuşatmasının, bölge büyük bir hareketlilik içindeyken nasıl bir İslami köktendincilik dalgasına yol açtığını anlatarak kitabına başlıyor. Yazar devamında da, bu baskıların yanı başında varlık bulan İslami feminizm, geçici evlilikler,  çocuk gelinler, Basra Körfezi’ndeki küçük Bahreyn adasının seks endüstrisi ve Ortadoğu’daki genelevler gibi, bölgeye dair pek bilinmeyen veya görmezden gelinen tabu konuları anlatıyor.

H. Bahadır Türk – Çoban ve Kral (2012)

 

  • ÇOBAN VE KRAL, H. Bahadır Türk, İletişim Yayınları, inceleme, 262 sayfa

H. Bahadır Türk, ilgi çekici çalışması ‘Çoban ve Kral’da, İslam medeniyeti içerisinde ortaya çıkmış siyasetnamelerdeki ideal yönetici imgesinin nasıl inşa edildiğine odaklanıyor. Kitapta ilkin, siyasetnamelerin türsel ve yapısal özelliklerine değiniliyor; siyasetnamelerde karşımıza çıktığı haliyle insan doğası, siyaset algısı, eril dil gibi temalar irdeleniyor. Çalışmanın devamında da, siyasetnamelerde tartışıldığı haliyle ideal hükümdarın temel özelliklerinin neler olduğu, siyasetteki belirleyici dinamiklerin neler olduğu, hükümdar ve tebaası arasındaki ilişkinin nasıl idealize edildiği gibi konular araştırılıyor.

Marianna Yerasimos – Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Yemek Kültürü (2012)

 

  • EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDE YEMEK KÜLTÜRÜ, Marianna Yerasimos, Kitap Yayınevi, inceleme, 555 sayfa

Daha önce yayımlanan ‘500 Yıllık Osmanlı Mutfağı’ adlı çalışmasıyla hatırlanacak Marianna Yerasimos, yine ilginç bir konuyla okurun karşısına çıkıyor. Yazar bu kitabında, Evliya Çelebi seyahatnâmesinin yemek kültürü konusunda barındırdığı malzemelerin izini sürmüş. Yerasimos’un da ortaya koyduğu gibi, seyahatnâme, 17. yüzyıl Osmanlı dünyasının ve komşularının beslenme kültürü konusunda benzersiz bilgiler içeriyor. Yerasimos’un kitabı, seyahatnâmede yer alan söz konusu malzemeyi sistemli hale getirmekle yetinmiyor; aynı zamanda eldeki farklı kaynaklardan da yararlanarak Osmanlı yemek kültürünü detaylıca irdeliyor.