Mesut Gülmez – Uluslararası Sosyal Güvenliğin Evrensel Sefaleti (2018)

1919-2018 yılları arasında sosyal güvenliğin uluslararası düzeydeki dönüşümünü inceleyen ve bu dönüşümün günümüzde nasıl bir evrensel sefalet halini aldığını gözler önüne seren kapsamlı bir çalışma.

Profesör Mesut Gülmez, uluslararası sosyal güvenlik, sosyal koruma ve sosyal sigorta gibi konuları hukuk, politika ve uygulama boyutlarıyla ele alıyor ve bu alanların yüz yıllık evrimini Uluslararası Çalışma Örgütü’nden Birleşmiş Milletler’e ve Avrupa Konseyi’ne geniş pek çok kurum üzerinden izliyor.

Konuyu “insan hakları” temelinde ve eleştirel bir perspektifle irdelemesiyle büyük önem arz eden çalışma, sosyal güvenliğin evrensel sefaletini, zenginler ve yoksullar arasında derinleşen uçurumun ekonomik ve sosyal göstergeleri bağlamında tartışıyor.

Çok sayıda rapordan yer almış çarpıcı verilerle desteklenen kitabın, uluslararası sosyal politika alanında çok önemli bir kaynak olduğunu söylemeliyiz.

 • Künye: Mesut Gülmez – Uluslararası Sosyal Güvenliğin Evrensel Sefaleti: Politika, Hukuk, Uygulama (1919-2018), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, inceleme, 743 sayfa, 2018

Dinçer Demirkent – Bir Devlet İki Cumhuriyet: Türkiye’de Özyönetim ve Merkeziliğin Anayasal Dinamiği (2017)

Türkiye’de cumhuriyetin anayasal anlamı nedir?

Bu sorunun yanıtını arayan Dinçer Demirkent, Türkiye’nin anayasal düzeninin, iki karşıt kuruluşa dayanan, iki karşıt cumhuriyet ve bu bağlamda seyreden mücadelelerle biçimlendiğini belirtiyor.

Bu mücadelenin kurucu meclislere yansıdığını söyleyen Demirken, 1921 Anayasası’nın yerellik, 1924 Anayasası’nın da merkeziyetçilik vurgusuyla öne çıktığını ve bu durumun egemenliğin kullanılması açısından cumhuriyetin iki farklı ve karşıt kuruluşundan birini tercih etmek anlamına geldiğini savunuyor.

Kitap bu bağlamda, şu soruların yanıtını arıyor:

 • Sınıf çatışması sonucu yoğunlaşan talepler, cumhuriyet kurumlarını nasıl esnetti?
 • Kürtler ve gayri Müslim azınlıklar siyasal birliğin neresinde?
 • Din, cumhuriyet kurumlarını nereye kadar zorladı?
 • Kadınların cumhuriyet içindeki yeri nedir?

Bu sorulara doyurucu yanıtlar veren çalışma, Türkiye’deki anayasa tartışmaları açısından önemli bir kaynak.

 • Künye: Dinçer Demirkent – Bir Devlet İki Cumhuriyet: Türkiye’de Özyönetim ve Merkeziliğin Anayasal Dinamiği, Ayrıntı Yayınları, hukuk, 256 sayfa

Kolektif – Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları (2013)

 • KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İNSAN HAKLARI, kolektif, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, hukuk, 196 sayfa

 KENTSEL

Elimizdeki çalışma, Türkiye’de de son dönemlerde revaçta olan kentsel dönüşüm olgusunu, yarattığı insan hakları ihlalleriyle irdeliyor. Kitapta ilkin, kentte insan hakları kavramının çerçevesi çiziliyor ve bu bağlamda, eşitlik ve ayrımcılığa uğramama, barınma, sağlık, eğitim, çalışma, güvenlik, katılım ve demokratik temsil, uyumlu gelişme, çevre, alt yapı ve kamusal hizmetler, ulaşım, kültür ve dinlence gibi kimi kent hakları saptanıyor. Kent haklarının geliştirilmesinde yerel yönetimlerin rolü, cinsiyete dayalı kentsel hak ihlalleri ve güncel bir kentsel muhalefetin imkânları, kitapta yer alan diğer ilgi çekici konular.

Ercüment Erbay – Çocuk Hakları (2013)

 • ÇOCUK HAKLARI, Ercüment Erbay, Yeni İnsan Yayınevi, eğitim, 174 sayfa

 COCUK

Ercüment Erbay ‘Çocuk Hakları’nda, hizmet, tarım ve sanayi sektöründe sağlıksız ve elverişsiz koşullarda çalışan çocukların haklarını, dünyanın farklı ülkelerindeki gelişmeler ekseninde değerlendiriyor. Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, TBMM Çocuk Haklarını İzleme Komitesi ve yerel yönetimler gibi çocuk haklarıyla ilgili  yapılanmaların konuyla ilgili çalışmalarını eleştirel bir gözle ele alan Erbay, dünyada çocuk haklarını, Türkiye’nin çocuk politikasını, medyanın çocuk haklarını tanıtmadaki rolünü ve çocuk hakları uygulamalarının nasıl güçlendirilebileceğini anlatıyor.

H. Güzin Üçışık ve H. Fehim Üçışık – Çevre Hukuku (2012)

 • ÇEVRE HUKUKU, H. Güzin Üçışık ve H. Fehim Üçışık, Ötüken Yayınları, hukuk, 319 sayfa

 CEVRE

İki yazarlı elimizdeki kitap, çevre hukukuna dair kanunlar ve yargı kararlarının yanı sıra, çevre alanındaki çok sayıda yönetmelikteki ayrıntılı ve önemli düzenlemeleri barındırıyor. Yazarların, uzun zamandır farklı üniversitelerde verdikleri Çevre Hukuku derslerinin bir ürünü olan çalışmada, çevre hukukunun temel ilke ve kavramları, çevre kirliliği, çevre konusunda yetkili kurum ve kuruluşlar, çevreyle ilgili genel tedbir ve yasaklar, çevre sorunlarına yol açabilen işletmelere özgü tedbir ve yasaklar, çevreyle ilgili cezai müeyyideler ve hukuki sorumluluk gibi alana dahil olabilecek pek çok konu değerlendiriliyor.

Kolektif – Bolivya Anayasası (2012)

 • BOLİVYA ANAYASASI, Kolektif, editör: Mahmut Fevzi Özlüer, Ilgın Özkaya Özlüer, Tolga Şirin ve Nazım Sinan Odabaşı, Phoenix Yayınları, siyaset, 343 sayfa

 BOLIVYA

Elimizdeki çalışma, 2009 yılında Bolivya devletince yürürlüğe konan ve demokratik anlamda en ileri anayasalardan biri olarak kabul edilen Bolivya Anayasası’nın tam metni ile Anayasayı uluslararası hukuk, siyaset, insan hakları ve tarih gibi farklı disiplinler çerçevesinden irdeleyen makalelerden oluşuyor. Bolivya Anayasa’sını özgün kılan hususların başında, ülkedeki bütün halkların kültürlerini ve yurttaşlık haklarını garanti altına alması ve doğa varlıklarının sömürülmesi ile küresel tekellerin yağma girişimlerinin önüne geçen hükümler barındırması. Kitap, Türkiye’de bugünlerde yoğun bir şekilde süren Anayasa, başkanlık sistemi ve özerklik tartışmaları açısından ufuk açıcı.

Tarhan Erdem – Anayasalar ve Belgeler 1876-1923 (2012)

 • ANAYASALAR VE BELGELER 1876-1923, Tarhan Erdem, Doğan Kitap, inceleme, 522 sayfa

 ANAYASALAR

Tarhan Erdem elimizdeki eserini, günümüz Türkiyesi için yeni bir anayasa gereğine inananların, hazırlanışında katılımcı olmak ve yapımını izlemek isteyenlerin çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlamış. Anayasa değişikliklerinin tümünü bir araya getiren kitapta, anayasaları yürürlükten kaldıran belgeler, yeni düzenlemelerin anayasa yerine geçmek üzere yürürlüğe koydukları belgeler ve düzeni değiştirmekle tehdit eden belgeler de yayınlanıyor. Dört bölümden oluşan kitap, anayasalar ve bunlardaki değişiklikler hakkında teknik veriler barındırdığından, Türkiye’nin demokrasiyle inişli çıkışlı ilişkisi konusunda da fikir veriyor.

Bernhard Schlink – Geçmişe İlişkin Suç ve Bugünkü Hukuk (2012)

 • GEÇMİŞE İLİŞKİN SUÇ VE BUGÜNKÜ HUKUK, Bernhard Schlink, çeviren: Reyda Ergün, Dost Kitabevi, hukuk, 118 sayfa

 GECMISE

Öykü ve romanlarıyla bilinen Bernhard Schlink, aynı zamanda bir hukuk profesörü. Schlink’in hukukçu kimliğiyle kaleme aldığı elimizdeki kitap, geçmişe dair suçları, yani belli bir dönem boyunca yaşamış olan bütün bir kuşağa bulaşan suçu ve bugünkü hukuk aracılığıyla bu suçla nasıl hesaplaşılacağını tartışıyor. Savaş sırasındaki ve sonrasındaki kuşakların herhangi bir suçun faili olup olmadıklarına yönelik soruyla çalışmasına başlayan Schlink, ardından ülkesi Almanya’nın nasyonal-sosyalist geçmişinin yarattığı soykırımı inceleyerek, genel olarak hukuk aracılığıyla geçmişle baş etmenin mümkün olup olamayacağını sorguluyor.

Ergun Özbudun – 1924 Anayasası (2012)

 • 1924 ANAYASASI, Ergun Özbudun, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, hukuk, 88 sayfa

 

Ergun Özbudun, uzun süre önce 1921 Anayasası’na dair kaleme aldığı bir çalışmadan sonra, şimdi de 1924 Anayasası konusunda benzer bir değerlendirmeye koyuluyor. Özbudun çalışmasına, 1924 Anayasası’nın yapım süreciyle başlıyor. Yazar burada, Anayasa üzerindeki Meclis görüşmeleri ve siyasal akımları ve 1924 Anayasası’nda daha sonra yapılan değişiklikleri anlatıyor. Yazar çalışmasının devamında da, 1924 Anayasası’ndaki temel nitelikler ile genel hükümleri ve yasama, yargı, yürütme organlarının nasıl tanımlandığını irdeliyor; Anayasa’nın temel hak ve hürriyetler ile yerel yönetimleri nasıl değerlendirdiğini inceliyor.

Ece Göztepe ve Aykut Çelebi (haz.) – Demokratik Anayasa (2012)

Türkiye’nin önemli hukukçuları ile iki siyaset bilimcinin makaleleriyle katkıda bulunduğu ‘Demokratik Anayasa’, demokratik bir anayasanın yapı taşlarını ele alıp derinlemesine bir analiz yapıyor ve konuya dair öneriler geliştiriyor.

Türk anayasa hukukundaki normatif uygulamalardan kaynaklanan sorunları saptayan çalışma, karşılaştırmalı hukuk verilerinden yararlanarak “Nasıl bir anayasa?” sorusuna yanıt aramasıyla çok önemli.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Andrew Arato, Kemal Başlar, Faruk Bilir, Kemal Gözler, Yusuf Şevki Hakyemez, Fikret İlkiz, Sibel İnceoğlu, Ergun Özbudun, Fazıl Sağlam, Murat Sevinç, Oktay Uygun ve Serap Yazıcı.

 • Künye: Kolektif – Demokratik Anayasa, hazırlayan: Ece Göztepe ve Aykut Çelebi, Metis Yayınları, hukuk, 527 sayfa, 2012