Jean-Jacques Rousseau – Toplum Sözleşmesi (2006)

  • TOPLUM SÖZLEŞMESİ, Jean-Jacques Rousseau, çeviren: Vedat Günyol, İş Kültür Yayınları, felsefe, 136 sayfa

Jean-Jacques Rousseau’nun ‘Toplum Sözleşmesi’ 1762 yılında yazıldı. Fakat bu zamandan günümüze dünya, fikri anlamda çok farklı dönüşümler geçirmesine rağmen, toplumların bir arada yaşayışlarına dair en temel düşünce yapıtlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Bilindiği gibi, Aydınlanma düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan Rousseau felsefesinin belirleyici yönlerinden biri de romantik yönlerin baskın olması. Haklı ve doğru bir toplumun temellerini atmaya çalışan kitap, Sainte-Beuve’e göre romantik düşünürün de en çok değer verdiği yapıtıydı. Kitap, Vedat Günyol’un çevirisi ve önsözüyle sunuluyor.

Teo Grünberg – Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme (2006)

  • ANLAM KAVRAMI ÜZERİNE BİR DENEME, Teo Grünberg, Yapı Kredi Yayınları, felsefe, 383 sayfa

‘Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme’, Teo Grünberg’in 1963 yılında kaleme aldığı doktora tezi ve ilk baskısı 1970 yılında yapılmıştı. Grünberg bu çalışmasında, “anlam” kavramı ile felsefe arasındaki bağı örneklerle belgelemeye çalışıyor. Kitap bir giriş dışında, “Felsefe ve Anlam”, “Anlam’ın Anlamları ve Semantik” ve “Tanımlama ve Anlama” başlıklı üç bölümden oluşuyor. Grünberg’in çalışması, anlam kavramı ile felsefe arasında bir bağ kurması dışında, Türkiye’de o zamanlar için yeni sayılabilecek bir konuyu, Semantik’in yeni bulgularını kullanmıştı. Kitabın ilk baskısında yer alan, Doç. Dr. Hüseyin Batuhan’ın açıklayıcı önsözü, bu yeni basımda da bulunuyor.

Peter V. Zima – Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi (2006)

MODERN EDEBİYAT TEORİLERİNİN FELSEFESİ, Peter V. Zima, çeviren: Mustafa Özsarı, Hece Yayınları, eleştiri, 320 sayfa

Feter V. Zima’nın ‘Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi’ndeki başlıca iddası, modern teorilerin kaynaklandığı ve geliştiği felsefi ve estetik bağlamlara yerleştirildiği zaman, onların tam olarak anlaşılabileceğidir. Bu iddiadan hareketle Zima, Anglo-Amerikan Yeni Eleştiri’sinden Yapısökücülük’e ve postmodernizme kadar, edebi eleştirinin problemlerine, teorilerine ve kavramlarına kadar kapsamlı bir alanda fikir yürütüyor. Kitapta İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kuzey Amerika’da gelişen eleştiri anlayışlarının felsefi temelleri belirleniyor ve bu yönelimler sistemli bir şekilde, önde gelen felsefi aktörler eşliğinde sunuluyor.

Kolektif – Estetik ve Politika (2006)

  • ESTETİK VE POLİTİKA, Kolektif, çeviren: Ünsal Oskay, Alkım Yayınları, felsefe, 455 sayfa

‘Estetik ve Politika’ isimli bu derleme, Moskova’da Almanca olarak yayımlanan ve sürgündeki anti-faşist yazarların organı olan Das Worth dergisinde 1938 yılında patlak veren dışavurumculuk tartışmasına ilişkin Bloch, Lukács, Brecht, Benjamin ve Adorno imzalı ünlü metinleri bir araya getiriyor ve sorunu tarihsel bir perspektiften görebilmeyi amaçlıyor. Kitapta, Fredric Jameson’un bu yazılar hakkında kaleme aldığı kapsamlı bir sunumun yanı sıra, Theodor Adorno’nun iki, Ernst Bloch, György Lukacs, Bertolt Brecht ve Walter Benjamin’in de birer yazısı bulunuyor. Kitapta ayrıca, Ahmet Oktay’ın, makalelerin odaklandığı konularla ilgili kaleme aldığı bir yazı da yer alıyor.

Charles Taylor – Modern Toplumsal Tahayyüller (2006)

  • MODERN TOPLUMSAL TAHAYYÜLLER, Charles Taylor, çeviren: Hamide Koyukan, Metis Yayınları, felsefe, 189 sayfa

Charles Taylor, ‘Modern Toplumsal Tahayyüller’de, felsefedeki klasik idealizm-materyalizm tartışmalarının ötesine geçmeyi amaçlayarak bir kavram geliştirmeyi amaçlıyor: her insan topluluğunun toplumsal hayatı kolektif olarak inşa ederken başvurduğu ve bu inşa çabalarına yön ve anlam veren “toplumsal tahayyüller”. Taylor bu kitabında, Batı modernliğinin tarihini, toplumsal tahayyülündeki değişimler üzerinden anlatmaya çalışıyor. Eşit katılımcıların karşılıklı menfaatlerine dayalı bir ahlak düzeni fikriyle hayat bulmuş Batılı toplumsal tahayyülde, Taylor’a göre, ekonomi, kamusal alan ve halkın kendi kendini yönetmesi gibi üç kültürel biçim bulunuyor.

Platon – Sokrates’in Savunması (2006)

  • SOKRATES’İN SAVUNMASI, Platon, çeviren: Özgü Çelik, Say Yayınları, felsefe, 78 sayfa

‘Sokrates’in Savunması’ Yunan felsefesinin en eski metinlerinden biri olmasının yanında, Sokrates’in Platon aracılığıyla günümüze kadar gelen çok az diyalogundan biridir. Bilindiği gibi Sokrates, gençlerin aklını çeldiği ve tanrılara inanmadığı iddiasıyla yargılanmış, soru sorma yöntemiyle suçsuzluğunu ispatlamaya çalışmış, fakat jüri tarafından suçlu bulununca baldıran zehri içerek ölmeye mahkûm edilmişti. Sokrates’in kendini savunuşunun anlatıldığı elimizdeki eser, hâlâ Batı felsefesine giriş için en uygun kaynak olmayı sürdürüyor. Bunda, eserin diyaloga dayalı tarzı ve ironik basitliğinin de büyük etkisi var. ‘Savunma’nın bu edisyonunun önsözü Prof. Dr. Ahmet Cevizci, girişi ise Benjamin Jowett tarafından kaleme alınmış. Kitap, hem ‘Savunma’nın orijinalini vermesi hem de Sokrates’in diyalogları hakkında açıklayıcı bilgiler sunmasıyla dikkat çekiyor.

Bernhard Brosius – Tarihin Yapıları: Tarihsel Materyalizme Giriş (2010)

  • TARİHİN YAPILARI: TARİHSEL MATERYALİZME GİRİŞ, Bernhard Brosius, çeviren: Nejat Ağırnaslı, Yordam Kitap, felsefe, 190 sayfa

Bernhard Brosius ‘Tarihin Yapıları’yla, tarihsel materyalizme dair rehber nitelikte bir çalışmaya imza atıyor. Diyalektik ve tarihsel materyalizm; diyalektik yöntem; tarihsel materyalizmin temel kaynakları; ücretli emek ve sermaye; üretim tarzının bölünmesi; beşeri üretici güçler ve üretim araçları; devrimin üç aşaması ve tarihsel süreçte üretim tarzlarındaki devrimler, Brosius’un yoğun bir anlatımla okurlarına sunduğu konulardan birkaçı. Çok sayıda grafik ve tabloyla desteklenen, ayrıca tarihi ve arkeolojik araştırmaların sonuçlarından ustaca yararlanan çalışma, devrim ve barbarlık arasındaki yapısal ilişkiye de ışık tutuyor.

Judith Revel – Michel Foucault: Güncelliğin Ontolojisi (2006)

  • MICHEL FOUCAULT: GÜNCELLİĞİN ONTOLOJİSİ, Judith Revel, çeviren: Kemal Atakay, Otonom Yayıncılık, felsefe, 186 sayfa

Judith Revel’in ‘Michel Foucault’su, 1968 kuşağının bu önemli isminin felsefesini anlamayı amaçlıyor. Kitap, Foucault’nun felsefi seyrine, Revel’in deyimiyle “güzergah”ına, geçirdiği aşamalara ve çağdaş Fransız ve dünya felsefesindeki yerine odaklanıyor. Judith Revel L’Ecole Normale Supérieure’ün eski öğrencilerinden ve Michel Foucault Merkezi üyesi. Ayrıca Fransa ile İtalya’daki Foucault otoritelerinin başta gelenlerinden. Revel, günümüzde, gerek düşünüşü ve gerekse tarzıyla hâlâ güncelliğini koruyan Foucault için, haklı olarak şöyle diyor:  “Psikoloji, tarih ve edebiyatla ilgilenen ve bir edebiyatçı gibi yazan filozof.”

Kenan Sarıalioğlu ve Murat Batmankaya (haz.) – Nietzsche (2006)

  • NIETZSCHE, Yayına hazırlayan: Kenan Sarıalioğlu ve Murat Batmankaya, Say Yayınları, felsefe, 479 sayfa

Bir edisyon çalışma olan ‘Nietzsche’ iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, farklı yazarların kaleme aldığı ve Nietzsche’nin deliliğinden ahlak anlayışına kadar, filozofun düşün dünyasını anlatmayı, açıklamayı amaçlayan otuzu aşkın yazıdan oluşuyor. Burada Ahmet İnam tarafından kaleme alınan önsözü de unutmamak lazım. Kitabın ikinci bölümüyse, Nietzsche’nin eserlerinden bir seçmeyi içeriyor. ‘Böyle Buyurdu Zerdüşt’, ‘İyinin ve Kötünün Ötesinde’, ‘Ahlakın Soykütüğü Üstüne’, ‘Tan Kızıllığı’, ‘İnsanca, Pek İnsanca’, ‘Tan Kızıllığı’, ‘Putların Alacakaranlığı’, Ecce Homo’, ‘Deccal’ ve ‘Eğitimci Olarak Schopenhauer’ bu bölümde yer alan kitaplar.

Alexandre Koyré – Bilim ve Devrim Newton (2006)

  • BİLİM VE DEVRİM: NEWTON, Alexandre Koyré, çeviren: Nur Küçük, Salyangoz Yayınları, bilim, 484 sayfa

Alexandre Koyré’nin, ‘Bilim ve Devrim: Newton’u, bilim felsefesi alanında Thomas Kuhn’un ‘Bilimsel Devrimlerin Yapısı’ ile birlikte anılıyor ve Newton’un bilimsel devrimini kapsamlı veren eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Koyré, yerçekimini keşfeden, tabiri caizse “evrenin bulmacasını çözen”  Newton’un fikirlerini ve yöntemini, Newton biliminin farklı yönlerine odaklanan denemelerle vermeyi amaçlıyor. Koyré, ayrı ayrı yazılan denemelerin ana temasının, temel bilimsel ideaların nasıl hem felsefi düşüncenin başlıca akımlarıyla ilişkili olduğunu, hem de aynı zamanda deneysel denetlemelerle belirlendiğini örneklemek olduğunu belirtiyor.