Bertrand Russell – Felsefi Gelişimim (2020)

Bertrand Russell’dan büyüleyici bir felsefi otobiyografi.

Russell burada, yetmiş yılı aşkın felsefi çalışmalarının samimi bir dökümünü yapıyor ve Hegelci döneminden öğrencisi ve dostu Wittgenstein’ın çalışmalarının kendisini nasıl etkilediğine uzanarak bize adeta felsefi bir şölen sunuyor.

Düşünür burada idealizmi neden ve nasıl terk ettiği, Peano’nun matematiksel mantığı üzerine kurulan mantığı benimseyişi, matematikte mantıksal yönler, bilgi kuramı, bilinç ve deneyim, dil, “doğruluğun” tanımı, kesin olmayan çıkarım, mantık ve ontoloji, zihin ve William James felsefesi gibi pek çok ilgi çekici konuyu da ele alıyor.

Kitabın, Alan Wood imzalı, “Russell’ın Felsefesi ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı oldukça aydınlatıcı bir yazıyla açıldığını da belirtelim.

Russell’ın yapıtları o kadar çok farklı konuyu kapsamaktadır ki uygun bir yorum yapmak bazen zorlaşabiliyor.

Wood’un kapsamlı yazısı ise, bu çalışmaların usta işi bir çözümlemesi ve değerlendirmesini yapmasıyla çok önemli.

  • Künye: Bertrand Russell – Felsefi Gelişimim: Entelektüel Bir Otobiyografi, çeviren: Halil Kayıkçı, Fol Kitap, felsefe, 312 sayfa, 2020

Bertrand Russell – Batı Felsefesi Tarihi (2016)

Bertrand Russell’ın alanın referans kitaplarından biri olan üç ciltlik çalışması, güncel baskısıyla Türkçede…

Russell burada ilk çağ felsefesi, Katolik felsefesi ve modern felsefeyi; Platon, Aristoteles, St. Augustinus, Hegel, Kant ve Nietzsche gibi felsefeye büyük katkılar sunmuş düşünürlerin fikirleri bağlamında irdeliyor.

  • Künye: Bertrand Russell – Batı Felsefesi Tarihi, 1-3, çeviren: Ahmet Fethi Yıldırım, Alfa Yayınları

Katherine Mansfield – Seçme Mektuplar (2016)

Katherine Mansfield’ın bir yazar ve insan olarak kapsamlı bir portresini ortaya koyan mektupları, burada.

John Middleton Murry’den Garnet Towell’a, Bertrand Russell’dan Virginia Woolf’a pek çok isme yazılmış bu mektuplar asıl halleriyle; bir kronoloji ve mektuplarda adı geçenlerin biyografik listesiyle sunulmakta.

  • Künye: Katherine Mansfield – Seçme Mektuplar, çeviren: Ayşe Serap Avanoğlu ve Cansu Dikme, Cümle Yayınları

Bertrand Russell – Neden Hıristiyan Değilim? (2020)

Tarihten bu yana özgür düşüncenin ve bilimin gelişmesinin önündeki en büyük engel dinlerdir.

Bertrand Russell da bu apaçık gerçeği, Hıristiyanlığı merkeze alarak tartışmaya açıyor.

Russell burada, Hıristiyanlığın tarihsel olarak ne kadar gerici olduğunu ortaya koyduğu gibi, bir felsefeci ve bilim insanı olarak neden Hıristiyan olmayacağını da sağlam argümanlarla irdeliyor.

Din ve ahlak konularında eleştirel bir üslupla kaleme alınmış kitaptaki denemeler, yalnızca tarihsel olarak dinle hesaplaşmakla kalmıyor, aynı zamanda Margaret Thatcher’ın icat ettiği ve Ronald Reagan’ın küreselleştirdiği yeni muhafazakârlık akımının hile ve şarlatanlıklarını da su yüzüne çıkarıyor.

  • Künye: Bertrand Russell – Neden Hıristiyan Değilim?, çeviren: Nurdan Soysal, Say Yayınları, felsefe, 256 sayfa, 2020

Bertrand Russell – Özgürlük Yolu (2015)

‘Özgürlük Yolu’, Bertrand Russell’ın siyasi ideolojisini en açık şekilde dile getirdiği; sosyalizm, anarşizm ve sendikalizmin tarihsel gelişimlerini irdelediği kitabı.

Marx ve sosyalist öğreti, Bakunin ve anarşizm, sendikalist başkaldırı, iş ve ücret, hükümet ve yasa, uluslararası ilişkiler gibi konularda daha iyi bilgilenmek ve aydınlanmak için bu çalışma birebir.

Kitap, özgür-eşitlikçi bir dünya arayışının ve toplumsal hareketlerin çok canlı olduğu 1918’de yazıldı ve bu dönüm noktası dönem metnin adeta her satırına yansımış.

  • Künye: Bertrand Russell – Özgürlük Yolu, çeviren: Şebnem Duran, Bgst Yayınları, siyaset, 205 sayfa, 2015

Jozef Maria Bochenski – Çağdaş Avrupa Felsefesi (2019)

Bu enfes kitap, Avrupa düşüncesinin 20. yüzyılın başından bugüne gelişimine daha yakından bakmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Jozef Maria Bochenski, bu süreçte ortaya çıkmış felsefi akımlar ile Husserl, Russell, Heidegger, Sartre, Wittgenstein ve Whitehead gibi filozofların felsefi sistemlerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor.

Yazar, yeni-Kantçılık, Bergsonculuk ve pragmatizm gibi Avrupa düşüncesinde önemli yeri olan akımları açıkladığı gibi, okurunu çağdaş felsefenin kökenleri ve büyük felsefi akımların tarihsel dinamikleri hakkında da aydınlatıyor.

Çalışma, bilhassa Avrupa düşüncesini kuşbakışı görmek ve felsefe akımları hakkında berrak fikirler edinmek için çok iyi bir fırsat.

  • Künye: Jozef Maria Bochenski – Çağdaş Avrupa Felsefesi, çeviren: Serdar Rifat Kırkoğlu, Fol Kitap, felsefe, 304 sayfa, 2019

Aydın Işık – İnanç Krizi (2009)

Aydın Işık ‘İnanç Krizi’nde, Augustinus, Gazali, Kant ve Russel gibi filozoflar üzerinden inanç krizini inceliyor.

Işık, çalışmasına, inanç ya da inançsızlığın temelleri üzerine düşünerek başlıyor.

Yazar ardından, St. Augustinus felsefesi ve hakikat arayışına; klasik İslam monoteizminin en büyük savunucularından biri olan Gazali’nin düşüncesine ve onun imandan ne anladığına; Kant düşüncesinin inanç ve doğru dinin kıstasının ne olabileceğine ve nihayet, İngiliz analitik felsefeisinin önemli filozoflarından Bertrand Russel’ın inanç ya da inançsızlıkla ilgili görüşlerine odaklanıyor.

Çalışma, dört filozofun fikirlerinden yola çıkarak, insanın inanç ve inançsızlık durumlarını irdeliyor.

  • Künye: Aydın Işık – İnanç Krizi, Ötüken Yayınları, din, 275 sayfa

Bertrand Russell – Felsefe Yazıları (2015)

Felsefenin farklı konularına odaklandıkları gibi, Bertrand Russell’ın felsefi sisteminin evrimini de serimleyen denemeler.

Etiğin öğeleri, tarih, bilim ve hipotez, pragmatizm, William James’in doğruluk anlayışı, monistik doğruluk kuramı, doğruluğun ve yanlışlığın doğası konularında sağlam bir tartışma arayanlara öneriyoruz.

  • Künye: Bertrand Russell – Felsefe Yazıları, çeviren: Funda Sezer, Say Yayınları

Bertrand Russell – Mantıksal Atomculuk Felsefesi (2015)

Günümüzün “memetik” zihin felsefesiyle önemli benzerlikler taşıyan Russellcı mantıksal atomculuk teorisinin iddiası, deneyimlediğimiz her şeyin mantıksal atomlara çözümlenebileceğidir.

Bertrand Russell bu ufuk açıcı çalışmasında, mantıksal atomların fiziksel atomlardan çok tikeller, nitelikler ve ilişkiler olduğunu söylüyor.

  • Künye: Bertrand Russell – Mantıksal Atomculuk Felsefesi, çeviren: Dilek Arlı Çil, Kurtul Gülenç, Önder Kulak ve Cenk Özdağ, Alfa Yayınları

Bertrand Russell – Etik, Toplum, Siyaset (2014)

Bertrand Russell, dogmatik olmayan bir etik ortaya koyuyor ve bunu çeşitli siyasi sorunlar üzerinde uyguluyor.

Russell’a göre siyaset ve etik, toplum ve birey olarak sosyal bakımdan bir amaca yönelik hale gelmemiz için kullanabileceğimiz önemli araçlardır.

Hem etik felsefesi, hem felsefi açıklık açısından nitelikli bir metin.

  • Künye: Bertrand Russell – Etik, Toplum, Siyaset, çeviren: Funda Sezer, Say Yayınları