Ayşe Çavdar ve Pelin Tan (der.) – İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali (2013)

  • İSTANBUL: MÜSTESNA ŞEHRİN İSTİSNA HALİ, derleyen: Ayşe Çavdar ve Pelin Tan, Sel Yayıncılık, sosyoloji, 239 sayfa

 ISTANBUL

‘İstanbul’, karmaşık bir tarihsel ve toplumsal geçmişe sahip bu şehirde, kentsel dönüşümün üzerine bina edildiği hegemonik çerçeveyi irdeleyen makalelerden oluşuyor. Kitaba katkıda bulunan yazarlar, kent hukuku kapsamında İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını, neoliberal yeniden yapılanmanın İstanbul’daki yansımalarını, kentsel dönüşüm uygulamalarında belirleyici bir rol üstlenen TOKİ’nin kimliğini, kentsel dönüşüm üzerinden üretilen korku siyasetini, kentsel dönüşümü meşrulaştırmak için uygulamaya konan stratejileri ve kentsel dönüşümün alt, orta, üst sınıf dinamiklerinde ne gibi dönüşümler yarattığını irdeliyor.

Vincent de Gaulejac – İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum (2013)

  • İŞLETME HASTALIĞINA TUTULMUŞ TOPLUM, Vincent de Gaulejac, çeviren: Özge Erbek, Ayrıntı Yayınları, sosyoloji, 288 sayfa

ISLETME

Vincent de Gaulejac, nitelikli çalışması ‘İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum’da, günümüz işletme dünyasının performans, kalite, etkililik, rekabet ve hareketlilik adına yürüttüğü yönetim paradigmasının yarattığı yıkımı ortaya koyuyor. İnsan ve toplum arasındaki ilişkilere araçsal, faydacı ve hesapçı bir yaklaşımı meşru kılan bir ideoloji olarak işletmeyi irdeleyen Gaulejac, çağdaş toplumlarda çalışmanın getirdiği iç huzursuzluğunu, bu rahatsızlık ile “işletme ideolojisinin” hâkimiyeti arasındaki bağlantıyı, özel alanda bu ideolojinin nasıl doğduğunu ve bunun yıkıcı etkilerini sınırlayabilecek eylemleri tartışıyor.

Cemil Meriç – Kültürden İrfana (2013)

  • KÜLTÜRDEN İRFANA, Cemil Meriç, yayına hazırlayan: Mahmut Ali Meriç, İletişim Yayınları, sosyoloji, 493 sayfa

 

Cemil Meriç’in bütün eserlerinin son cildi olan ‘Kültürden İrfana’, düşünürün sosyoloji derslerinde ve çeşitli konferanslarda almış olduğu notları bir araya getiriyor. Meriç burada, Batı’nın kültürden ne anladığını, ideolojiyi, şarkiyatçılığın düştüğü belli başlı hataları, Avrupalıların Doğu kültürüne bakışını, agnostisizm ve ateizm konularını ve Türkiye’deki modernizm hareketini tartışıyor. Meriç geniş bir entelektüel alanda dolaşırken, Edward Said, Şehbenderzade Ahmet Hilmi, Abdullah Cevdet, Reinhart Dozy, Louis Gardet, El Biruni, Rıza Tevfik, Ahmet Mithat Efendi ve Hikmet Kıvılcımlı gibi isimlerin fikirlerini de irdeliyor.

Mahir A. Aziz – Irak Kürtleri (2013)

  • IRAK KÜRTLERİ, Mahir A. Aziz, çeviri: Zülal Kılıç, Kitap Yayınevi, sosyoloji, 239 sayfa

 IRAK

Mahir A. Aziz ‘Irak Kürtleri’nde, Irak’ın Kürdistan bölgesinde Kürt milliyetçiliğinin ve Kürt yurttaşların ulusal kimlik algılarının gelişimine odaklanıyor. Milliyetçiliğe ve ulusal kimliğe ilişkin ana kuramsal yaklaşımları ele alarak kitabına başlayan Aziz, ardından, modern öncesinden 20. yüzyıla kadar Kürdistan tarihini, Kürt milliyetçiliğinin 12. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadarki dönemini kapsayan erken aşamasını, Baas döneminde Kürt milliyetçi hareketini, Kürtlerde aşiretçilik ile milliyetçiliğin buluşmasını ve 1990’lardan başlayarak çağdaş Kürt ulusal kimliğinin gelişimini ayrıntılı bir bakışla tartışıyor.

Faleh A. Jabar ve Hosham Dawod (der.) – Aşiretler ve İktidar (2013)

  • AŞİRETLER VE İKTİDAR, derleyen: Faleh A. Jabar ve Hosham Dawod, çeviren: Ömer Öğünç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sosyoloji, 314 sayfa

ASIRETLER

‘Aşiretler ve İktidar’, Ortadoğu’daki etnisite ve milliyetçilik konusunu çok yönlü bir şekilde irdeleyen makalelerden oluşuyor. Ortadoğu aşiretlerinin değişim ve dönüşümlerini antropolojik ve sosyolojik bir çerçeveden araştıran kitapta, Arap ve Müslüman geleneğinde akrabalık ve aşiret ilişkileri; Irak’taki Baas yönetiminin totaliter yapısının kabileler üzerindeki etkisi; Kürt aşiretlerinin devletle ilişkileri; modern Irak’ta Yezidi aşiretleri; Mağrip, Arabistan ve İran’da kabile konfederasyonu ve siyasi örgütlenmeler olarak emirliklerin oluşumu; son dönem sömürgeciliğinde aşiretler ve milliyetçilin aldığı yeni biçim irdeleniyor.

Jean Baudrillard – Üretimin Aynası (2013)

  • ÜRETİMİN AYNASI, Jean Baudrillard, çeviren: Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, sosyoloji, 157 sayfa

 URETIMIN

Jean Baudrillard’ın 1973’te yayınlanan ‘Üretimin Aynası’, Marksizme yönelttiği eleştirilerle tartışma yaratmıştı. Yapısalcı antropoloji, Lacancı psikanaliz ve Marcel Maus’un antropolojik çözümlemelerinden yararlanan Baudrillard, modern Batılı toplumlar ile ilksel toplumlar arasında zihniyet ve akıl yürütme açısından büyük farklar olduğunu belirtiyor. Sanayileşmiş toplumların akılcılığa boyun eğdiğini, ilkel toplumlarınsa daha simgesel bir düzende yaşadıklarını söyleyen Baudrillard, Marksistlerin ilkel toplumları kuramsal olarak yanlış algılayıp onları evrensel kapitalist sistemin içine katmaya çalıştıklarını savunuyor.

Z. Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik (haz.) – Devrim Yahut Vasat (2012)

  • DEVRİM YAHUT VASAT, hazırlayan: Z. Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik, Bağlam Yayınları, sosyoloji, 258 sayfa

 DEVRIMYAHUT

‘Devrim Yahut Vasat’ta bir araya gelen makaleler, teknolojinin toplumsal analiz için açtığı imkânları ve toplumun gündelik hayatında “yeni”yle kurduğu ilişkiyi irdeliyor. Kitapta, “yeni”nin vasata dönüşmesinde kapitalizmin yarattığı koşulların etkisi, değişen teknolojilerle yapılan üretimin emeğin değersizleştirilmesiyle sonuçlanması, teknolojik gelişmelerin sınıfsal boyutu, yeni medya araçlarının toplumsal mücadele araçları olarak kullanılmasının imkânları, yeni medya ve etik, internetin direniş ve aktivizm için açtığı yollar ve sinemada Mısır ve Yunanistan’daki halk hareketlerinin temsil biçimleri gibi konular yer alıyor.